L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


51.
Bóbr-Tylingo Stanisław "Bóbr" ["Bober"] (30 III 1919 Suderawa k. Wilna – 28 XII 2001 Halifax, Kanada) ppor. czasu wojny (1 X 1944), syn Stanisława i Haliny z Raczyńskich, absolwent Gimnazjum T. Czackiego w Warszawie, przed wojną członek ONR, w czasie wojny członek ZJ i NSZ, ukończył podchorążówkę NSZ w Warszawie (1942, kpr. pchor.), zca dcy plutonu "Koło", studia historyczne na konspiracyjnym UJP, po scaleniu (1944) w AK, w powstaniu warszawskim dca plutonu w Brygadzie Zmechanizowanej "Koło" NSZ (awans na ppor. i VM), reszta wojny w oflagach Lamsdorf i Murnau, po uwolnieniu w BŚ i OW, od 23 VI 1945 oficer VI Oddziału Brygady, od 30 VII 1945 kierownik referatu III (oświatowego) O. VI BS, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy w kompanii "Stepa", od 31 IX 1945 dca VI plutonu komp. 4000, 19 I 1946 otrzymał urlop bezterminowy dla kontynuowania nauki.
 DO GÓRY   ID: 26645   A: pl         

52.
Branicki Edward, Fołtyn Edward "Branicki", po wojnie As-Branicki Edward, ur. 26 VII 1918 w Witoszynie p. Radomiu, z zawodu technik mechanik samochodowy, ppor. broni pancernej ss. (15 VIII 1944, V Okr. NSZ), wykształcenie średnie – mała matura (j. niemiecki), absolwent Szkoły dla Małoletnich (Gimnazjum Mechanicznego) w Modlinie (1935-1937) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1938-39); kpr. pchor. (26 IX 37) i plut. pchor. (28 IX 39), uczestnik kampanii wrześniowej m.in. obrony Modlina, od 15 I 40 w ZJ, następnie NSZ, ppor. mianowany 11 XI 1944, w Brygadzie od 5 X 1945, od 1 X 1945 oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr. "Aleksandra", po wojnie As Edward, ppor., oficer Komendy Głównej NSZ, 23 II 1945 dołączył do Brygady Świętokrzyskiej i został przydzielony do F. IV, od 24 II 1945 p.o. dowódca 2/F. IV, 24 IV 1945 wyjechał w sprawach służbowych i wrócił 18 VI, 20 VI 1945 przeniesiony z batalionu IV do kierownictwa grupy samochodowej Brygady, 1 VIII 1945 zwolniony z funkcji kierownika warsztatu autokolumny i otrzymał 25-dniowy urlop, 17 IX 1945 zwolniony z Brygady, 24 IX 1945 zwolnienie anulowano, 26 IX 1945 skierowany do grupy oficerskiej OZB, 28 IX 1945 przydzielony do dyspozycji inspektora Brygady, 27 III 1946 przydzielony do komp. 4104.
 DO GÓRY   ID: 26646   A: pl         

53.
Broda Jerzy "Gnat", "Celiński" (30 I 1924 Wilno – 5 XI 2003 Chicago), przybrane nazwiska: Gnat Jerzy, Celiński Jerzy, por. NSZ, syn zawodowego oficera WP, wychowany w Warszawie, absolwent gimnazjum (mała matura) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Warszawie (1943), od 27 VII 1940 w konspiracji, członek bojówki NSZ Łuków (I – VII 1943), od 3 IX 1943 partyzant z oddziału "Stepa" (dowódca drużyny do marca 1944), ciężko ranny w walce z Niemcami pod Borowem, od 11 VIII 1944 w 1 kompanii 202 pp., 14 VIII 1944 awans na plut. pchor., uczestnik akcji pod Kurzelowem (20 VIII 1944). Wg wniosku awansowego na ppor. z 28 IX 1944: "W czasie pełnienia obowiązków wykazał karność i odwagę (obecnie inwalida wojenny) i jako instruktor i dowódca drużyny oraz zca dcy plutonu wykazał szczególne zdolności wojskowe", 7 X 1944 awans na ppor., od 16 X 1944 dowódca plutonu w 2 kompanii Batalionu Legii Nadwiślańskiej, 20 XII 1944 odznaczony Krzyżem Walecznych za działalność na terenie III Okręgu NSZ, zastępca kpt. "Skalskiego" na "kursie specjalnym" (6 II - 17 III 1945), od 31 III 1945 dowódca plutonu specjalnego, 3 IV 1945 odkomenderowany na "kurs specjalny", dowódca patrolu skoczków zrzuconego do kraju 15 IV 1945 w rejonie Borowa k. Kraśnika, po wylądowaniu w oddziale "Cichego" (Stanisława Piotrowskiego) w Lubelskim, następnie w Warszawie, dowódca oddziału wydzielonego AS (kwiecień – wrzesień 1945), w październiku 1945, po wykonaniu zadania, wraz z grupą 7 ludzi, przez Szczecin, Hanower, Berlin powrócił do Bawarii i dołączył do Brygady (4 X 1945), po powrocie przydzielony do Ośrodka Zapasowego, 7 X 1945 oficer inspekcyjny garnizonu (pierwszy raz), 19 X 1945 przeniesiony z OZB na dowódcę plutonu w kompanii wartowniczej 4003 [4002], 25 I 1946 otrzymał urlop celem kontynuowania nauki w Freyman.
 DO GÓRY   ID: 26647   A: pl         

54.
Brodziński Jerzy Arnold "Jerzy II", ur. 5 VI 1910 w Kamieńcu Podolskim, por. (11 XI 1945), absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Krzemieńcu (j. rosyjski, ukraiński) i szkoły podoficerskiej przy 12 p. uł. (1932-35), z zawodu urzędnik państwowy (policja śledcza), kpr. z c. (VII 33), od 15 XI 1939 w ZWZ, następnie NSZ (awans na plut. pchor. – XI 42 i wachm. pchor. – 3 V 43), podoficer w konspiracyjnej szkole podchorążych rezerwy V Okręgu NSZ (1943), od 2 VIII 1944 w grupie leśnej AK, od 3 X 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 5 X 1944) przydzielony oddziału rozpoznawczego BS, od 21 XI 1944 zca dcy plutonu rozpoznawczego, 28 XI 1944 awans na ppor. Wg opinii rtm. "Lubicza": "służbista, dobry wyszkoleniowiec, pracowity, uczciwy", od 4 XII 1944 dca OR BS, w maju 1945 instruktor jazdy konnej dla PWSK, od 7 VII 1945 oficer taborowy BS, od 17 VIII 1945 oficer żandarmerii w kompanii nr 1 kpt. "Stepa", od 21 IX 1945 dca V plutonu w komp. 4000, 11 XI 1945 awans na por., od 7 I 1946 dca plutonu i zca dcy szwadronu kawalerii, od 5 X 1946 zca dcy komp. 4022, od 8 II 1948 w komp. 4230 i zca dcy szwadronu kawalerii.
 DO GÓRY   ID: 26648   A: pl         

55.
Bronicki Tadeusz "Borowiecki" w OW Borowiecki Tadeusz, Borowiecki Zygmunt, ur. 10 XI 1916 Witanowice pow. wadowicki, ppor. piech. ss., absolwent szkoły średniej (j. francuski, niemiecki) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie (1939), uczestnik kampanii wrześnioweej, wojna w obozie jenieckim, do BS dołączył jesienią 1945, 31 I 1946 przydzielony do komp. 4013, od 23 II 1946 dca I plutonu w komp. 4013 (dawniej 4103) Monachium, 24 V 1946 zawarł związek małżeński.
 DO GÓRY   ID: 26649   A: pl         

56.
Broniewski Zygmunt "Bogucki", w kompaniach Bronikowski Zygmunt (21 X 1890 Gliniowiec pow. ciechanowski – 29 VI 1949 Lauzerville, Francja), ziemianin, właściciel majątku w Garbowie na Lubelszczyźnie, absolwent Akademii Rolniczej Hohenheim (1913), I wojna światowa w armii rosyjskiej, absolwent Mikołajewskiej Szkoły Karabinów Maszynowych w Piotrogrodzie (1916), awansowany kolejno na podporucznika, porucznika i sztabskapitana (1916), od 1917 dowódca szwadronu 3 pułku ułanów w I Korpusie Polskim gen. J. Dowbora-Muśnickiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, 1 VI 1919 awansowany do stopnia majora, od 13 III 1921 w rezerwie, w okresie międzywojennym praca w majątkach Grabów i Przybysłowice, w czasie okupacji przez pewien czas w ZWZ, od 1940 komendant Okręgu Lubelskiego Związku Jaszczurczego, następnie NSZ, w sierpniu 1942 awansowany do stopnia podpułkownika, 4 IV 1944, po ukazaniu się rozkazu scaleniowego, złożył prośbę o zwolnienie z zajmowanego stanowiska komendanta Okręgu Lubelskiego (III) NSZ, 19 VI 1944 został przeniesiony przez dowództwo NSZ-AK do rezerwy, 27 VII 1944 wyznaczony na dowódcę Grupy Operacyjnej NSZ nr 2, która ostatecznie nie została utworzona, od 20 X 1944 komendant główny NSZ-ZJ, od 11 XI 1944 gen. NSZ, autor rozkazu z 5 VII 1945 nakazującego czasowe zawieszenie działalności oddziałom partyzanckim NSZ, w sierpniu 1945 r. wyjechał z Polski.
 DO GÓRY   ID: 26650   A: pl         

57.
Bronikowski Zygmunt, ur. 6 VII 1892 Warszawa, płk kaw., z zawodu rolnik, absolwent studiów wyższych (j. francuski, rosyjski, niemiecki) i szkoły podchorążych w Rosji (1911), od 9 II 1946 pierwszy dowódca Ośrodka Fürstenfeldbruck, od 18 III 1946 dca całości kompanii brygadowych (Komendy Obozu Uzupełnień przy 192 LSC).
 DO GÓRY   ID: 26651   A: pl         

58.
"Bruno" (NN) por., od 26 V 1945 w kierownictwie taborów Brygady, od 25 VI 1945 kierownik kursów samochodowych i oświatowych w kolumnie samochodowej, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer techniczny w sztabie Brygady, 18 VIII 1945 oficer załadowczy dla Dowództwa BS oraz komp. 1, 2, 3, 4, od 26 IX 1945 oficer techniczny w sztabie Brygady, 15 X 1945 oddelegowany "do prac specjalnych".
 DO GÓRY   ID: 26534   A: pl         

59.
Brzeski Lech "Orłowski", ur. 15 X 1923 w Stryju, ppor. piech., bez zawodu, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej szkoły podchorążych AK w Warszawie (I – VI 1943), od 22 XII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej jako dowódca plutonu w kompanii 4015, od 6 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4104, od 15 IV 1945 odszedł na urlop dla załatwienia spraw osobistych, z którego nie wiadomo czy wrócił.
 DO GÓRY   ID: 26652   A: pl         

60.
Brzoza Andrzej, kpr. pchor., ppor. OW (1947), 9 XI 1945 przydzielony do komp. 4009 (tu: Brzozowski), od 11 I 1946 zca dcy I plutonu w komp. 4016, 16 II 46 (sierż. pchor.) ukarany dyscyplinarnie za utrudnianie prowadzenia dochodzenia na karę 14 dni aresztu średniego z zawieszeniem wykonania kary na 3 mies. Postępowanie karne umorzono.
 DO GÓRY   ID: 26653   A: pl         

61.
Brzoza M. ppor., w Brygadzie Świętokrzyskiej o jesieni 1945, 17 XI 1945 przydzielony do komp. 4017, 16 II 1946 przeniesiony z komp. 4013 do komp. 4104; 1 III 1946 przeniesiony z komp. 4104 do Ośrodka Fürstenfeldbruck.
 DO GÓRY   ID: 26654   A: pl         

62.
Budzyń Henryk "Raba" w OW Raba Henryk, ur. 12 IX 1920 w Kłaju pow. bocheński, ppor. (1 VII 1945), absolwent szkoły średniej (duża matura, j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Krakowie (VI – XI 1944), z zawodu urzędnik prywatny, od 30 VIII 40 w ZJ Kraków, od 5 VI 43 w oddziale II NSZ Kraków, kpr. pchor. (11 XI 1944), od 5 III 1945 oficer łącznikowy między okręgiem śląsko-dąbrowski i krakowskim, ppor. (1 VII 1945), po ucieczce z Polski dołączył 15 X 1945 do Brygady Świętokrzyskiej, a pięć dni później objął dowództwo plutonu w komp. 4006.
 DO GÓRY   ID: 26655   A: pl         

63.
"Bułat", po wojnie Bułat Marek Maria (11 XI 1921 Sucha p. Żywiec –) strz. z c. (1939), ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu kupiec, absolwent Gimnazjun III w Krakowie (22 VI 1937, j. francuski, niemiecki) i 2 lat studiów na Akademii Handlowej w Krakowie (1937-39, dyplom z 2 II 1942), a następnie pracował jako kontroler Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomiu, ochotnik w 1939 (1 p. uł. Krechowieckich, 3 pp. Leg., 29 Samodzielna Brygada Lotna płk. Stracha), po kapitulacji w Oli Olszańskiej w niewoli sowieckiej (8 X – 29 XI 39), ucieczka z przejściowego obozu jenieckiego w Jampolu, od 12 XII 1940 żołnierz ZWZ-AK w okręgu Kraków, od maja 1944 kierownik polityczny organizacji młodzieży narodowej w Radomiu, organizator konspiracji narodowej wśród słuchaczy tajnego uniwersytetu w Kielcach (1944), od 12 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 22 IX 1944 w 2 kompanii 204 pp. BS, po ukończeniu z I lokatą brygadowej szkoły podchorążych awansowany na kpr. z c. (25 XII 1944) i 5 I 1945 do stopnia kpr. pchor., od 7 I 1945 w Oddziale VI dowództwa Brygady, a następnie dca drużyny w komp. 3 F.IV (20 I – 5 II 1945), szef kompanii 3 i 4 F. IV (5 II – 19 III 1945), od 21 III 1945 instruktor na kursie dla kandydatów na podoficerów i podchorążych. 21 III 1945 wniosek kpt. "Gustawa" o awans na plut.: "Poczucie obowiązku, wiadomości wojskowe teoretyczne i praktyczne b. dobre – odważny, bojowy". 18 IV 1945 awans na plut. pchor., po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy kompanii kpt. "Walerego", 14 IX 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu (15 IX – 31 XII 1945, 17 LBS). Po powrocie z Korpusu ponownie w Brygadzie.
 DO GÓRY   ID: 26535   A: pl         

64.
Burkiewicz Ludwik "Felicki", ur. 21 VI 1912 w Tarnopolu, ppor. rez. sap. (1 I 1937), por. OW (2 XII 1946), z zawodu urzędnik państwowy, absolwent gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, słuchacz 2 lat Politechniki Lwowskiej (j. rosyjski i słabo francuski) i Szkoły Podchorążych Saperów w Modlinie (1933/34), 14 VIII 39 zmobilizowany i przydzielony jako dca plutonu do Ośrodka Sapersko-Pionierskiego przy 27 DP, 3 X 1939 dostał się do niewoli niemieckiej przebywał do 2 V 1945 w oflagach XVIIIC, IIC i XC, po uwolnieniu w Zgrupowaniu Polskich Oficerów Lubeka (2 V – 19 XII 1945), 22 XII 1945 przydzielony do organizowanej komp. 4017.
 DO GÓRY   ID: 26656   A: pl         

65.
Burzyński Tadeusz "Mirza", ur. 1 III 1897, ppor. rez. lot., szkoła średnia i jeden semestr Wydziału Budowlanego Politechniki Warszawskiej, absolwent Szkoły Pilotów i Obserwatorów w Chełmie (1919/20), z zawodu agronom-mechanik, od 31 I 1946 dca plutonu w komp. 4104, 30 IV 1946 przeniesiony do OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 26657   A: pl         

66.
Bytomski Bolesław "Wolczyński" po wojnie Wolczyński Józef, Bytomski-Wolczyński Bolesław Jan, ur. 15 II 1900 Jaworzno pow. Chrzanów, kpt. piech. ss. (1 I 1933), absolwent Wydziału Filozoficznego UJ (j. niemiecki) i kursu oficerskiego w 1918, uczestnik walk o niepodległość 1918-1920, od 20 II 1939 r. dca 2 komp. "Trzyniec" II Cieszyńskiego Baonu ON, w czasie wojny w Murnau, 19 I 1946 przeniesiony z grupy oficerów do zleceń do dyspozycji mjr. "Aleksandra".
 DO GÓRY   ID: 26658   A: pl         

67.
Celer Jan ppor., kwatermistrz II baonu (VII 1945), aresztowany przez Amerykanów w VII 1945 pod zarzutem bezprawnej rekwizycji w m. Bor. Po interwencji Dąbrowskiego został zwolniony.
 DO GÓRY   ID: 26659   A: pl         

68.
Celichowski Stefan "Andrzej", "Skalski" po wojnie Skalski Andrzej (13 VIII 1920 Poznań – 10 IX 2007), syn Jerzego Stanisława, kierownika komisji klasyfikacyjno-parcelacyjnej na woj. poznańskie i Stanisławy z Roth, działacz harcerski (od 11 XI 1938 podharcmistrz RP, absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu (matura, 13 V 1938) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (29 IX 1938 – 24 VI 1939). W tym okresie kolejne awanse na bombardiera (11 XI 38), kaprala (28 IV 39) i plut. pchor. (24 VI 39) z przydziałem na dowódcę plutonu. Po zakończeniu szkolenia w czerwcu 1939 przydział do 17 DAC w Gnieźnie; uczestnik kampanii wrześniowej (dca plutonu w SGO "Polesie" 16 IX – 6 X 1939), rozkazem specjalnym dcy SGO w przededniu kapitulacji awansowany na ppor. (4 X 1945); po rozbiciu macierzystej jednostki wchodzącej w skład SGO "Polesie" i po ucieczce z niewoli (8 – 24 X 1939, Kock, Dęblin, Radom, Kielce) wraca do Poznania, gdzie angażuje się w organizowanie ruchu oporu (wyznaczony na dowódcę kompanii); początkowo związany z ZWZ; po wysiedleniu przez Niemców (3 XII 1939) z Poznania mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim (3 dni), następnie w Skierniewicach, działalność w Szarych Szeregach, a od listopada 1940 w Związku Jaszczurczym (dowódca plutonu, batalionu i zastępca dowódcy powiatu), po wpadce "Szańca" przenosi się do Warszawy (III 1944) i pracuje w Okręgu Zachód przy Leszku Neymanie, latem 1944 r. adiutant płk. "Greya" (oficer lotnictwa), komendanta Okręgu VI NSZ Warszawa-Powiat (VI - VII 1944), 30 VII 1944 awans na por. NSZ, w sierpniu 1944 r. współpracował z oddziałem partyzanckim k. Skierniewic, następnie ze zgrupowaniem AK (mjr "Szary", organizowanie zaopatrzenia dla zgrupowania w Kampinosie), na polecenie Dowództwa NSZ w Milanówku odchodzi do Brygady, 27 IX 1944 dotarł do Brygady z 25 ludźmi (wg kroniki 202 pp. z 18 ludźmi, Maderski, 279] i 29 X 1944 został przydzielony do 202 pp., od 21 XI 1944 r. dowódca kompanii asystencyjnej i plutonu żandarmerii, 20 XII 1944 odznaczony srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami, od 20 I 1945 r. dca 2 komp. w Batalionie Poznańskim (faktycznie wcześniej), oficer łącznikowy i dowódca grupy (50 ludzi) skierowanej na kurs specjalny w okolicach Petersdorfu (Petříkovice): (6 II - 17 III 1945), od 15 II 1945 dca II batalionu Pułku Poznańskiego, 17 III 1945 r. odkomenderowany na kurs oficerów sztabowych i starszych, od 18 III 1945 r. członek sądu polowego Brygady, uczestnik kursu specjalnego (26 III - 25 IV 1945) w, od 19 IV 1945 r. dca 1 kompanii Pułku Nadwiślańskiego, 7 V 1945 r. odznaczony Krzyżem Walecznych za przejście przez linie niemieckie i nawiązanie kontaktu armią amerykańską; dowódca kompanii w obozie szkoleniowym w Karlsfeld, zastępca dowódca kompanii wartowniczej 4000 (21 IX - 3 X 1945), dowódca samodzielnego plutonu wartowniczego w Culmbach (3 X – 22 XII 1945), 22 XII 1945 r. awans na kpt. OW, dowódca kompanii wartowniczych: 4011 Norymberga (2 I – 1 II 1946), 4004 Bamberg (1 II – 20 III 1946), oficer obozu szkoleniowego w Fürstenfeldbruck (20 III – 1 VII 1946).
 DO GÓRY   ID: 26660   A: pl         

69.
Cereniewicz Bogusław "Sabry", ur. 9 III 1910 Domanów pow. Białystok, absolwent szkoły średniej (j. francuski, niemiecki, serbski) i Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1929-1932) por. piech. ss. (1 I 1935), we wrześniu 1939 r. adiutant 1 pp. Leg., wojna w obozie jenieckim, od 26 V 1945 w I batalionie BS, od 28 V 1945 p.o. dowódca plutonu ckm I batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 zastępca dowódcy w kompanii kpt. "Żura", od 26 IX 1945 dca kompanii liniowej OZB, od 20 X 1945 kpt. OW i dca komp. 4006, dwumiesięczny urlop zdrowotny (9 II – 9 IV 1946), 27 III 1946 wyznaczony na dowódcę komp. 4015 (dowództwo objął 13 IV 1946).
 DO GÓRY   ID: 26661   A: pl         

70.
Chmielewski Edward "Zbigniew", plut. pchor. WP, por. NSZ (1 VII 1944), od 11 VIII 1944 dowódca 2 kompanii 202 pp., od 14 VIII 1944 zastępca oficera gospodarczego Brygady, dowódca oddziału w potyczce pod Raszkowem (12 X 1944), od 2 I 1945 dowódca plutonu ckm Pułku Jasnogórskiego, nie dołączył do Brygady i pozostał w kraju.
 DO GÓRY   ID: 26662   A: pl         

71.
Chmielewski Józef "Aleksander", pchor., por., brat Zbigniewa, pierwszy oficer oświatowo-wychowawczy Brygady, pozostał w kraju, wyjechał w grudniu 1945 r. wraz z bratem Edwardem ps. "Zbigniew" i kilkoma innymi osobami. W styczniu 1946 r. wrócił do kraju i został aresztowany lub ujawnił się na Śląsku. Siedział w więzieniu Mokotowskim. Wg złożonych informacji otrzymał na drogę 120 $ i polecenie, aby ściągać ludzi do Niemiec. Pod koniec lat 40. Ponownie aresztowany.
 DO GÓRY   ID: 26663   A: pl         

72.
Chmurowicz Roman Jerzy "Wolf", "Serafin", "Wolf Roman", ur. 30 I 1922 Siersza pow. Chrzanów, po wojnie: Corvin J. Roman, absolwent gimnazjum w Katowicach (1931-39), wydziału mechanicznego Politechniki w Stuttgarcie (1946-49, j. niemiecki) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych VII Okręgu NSZ w Krakowie (1942) kpr. pchor. (11 XI 1943), od 1 III 1940 w ZJ w Krakowie, następnie w NSZ, 23 XII 1944 przydzielony do Oddziału II Brygady, pod koniec grudnia awans na podporucznika (11 XI 1944), od 2 I 1945 oficer formacji (wywiadu) Pułku Jasnogórskiego, następnie III batalionu (2 I - 4 VIII 1945), dowódca 3 kompanii III batalionu (19 IV - 8 VI 1945), 4 VIII 1945 oficer grupy do zadań specjalnych (wywiad), od 17 IX 1945 członek sztabu Brygady, dowódca V plutonu kompanii wartowniczej 4001 (21 IX - 31 X 1945), od 1 X 1945 w dowództwie Brygady, 17 XI 1945 oddelegowany do 2 Korpusu, po powrocie przeniesiony z grupy oficerów do zleceń do dyspozycji mjr. "Aleksandra" (19 I 1946), 9 II 1946 r. otrzymał urlop bezterminowy dla kontynuowania studiów w Niemczech.
 DO GÓRY   ID: 26664   A: pl         

73.
Chobot Leszek Stanisław (13 XI 1922 Wadowice – połowa IV 1972 Washington DC, USA) strz. z c., ppor. NSZ (19 XI 1945, ppor. czasu wojny), z zawodu śpiewak, absolwent szkoły średniej i studiów muzycznych (j. angielski (słabo), francuski, hiszpański, niemiecki i włoski), w czasie wojny żołnierz AK w Krakowie, po przedostaniu się na zachód w Brygadzie, od 11 X 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do Ośrodka Zapasowego, od 14 XI 1945 referent muzyczno-wokalny w O. VI dowództwa BS i I GKW, w kwietniu 1946 ślub z kpr. z c. Krystyną Dąbrowską "Jasiem" (sanitariat Komendy Obozu Uzupełnień), od 13 V 1946 oficer (kierownik chóru) plutonu VII komp. 4028, od 15 VI 1946 w Käfertal, od VII 1946 do 15 I 1947 oficer komp. 4007, organizator koncertów, akademii, tłumacz tekstów angielskich.
 DO GÓRY   ID: 26665   A: pl         

74.
Chodorowski ppor. oficer komp. 4104 (4 V 1946).
 DO GÓRY   ID: 26666   A: pl         

75.
Cholewiński Tadeusz Kwiryn, ur. 18 IV 1905 Warszawa, por. kaw. ss. (1 I 1934) kpt.-rtm. OW (25 II 1946), absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1928-1931), w 1939 r. dca plutonu 3 szwadronu 2 p. szw., 30 VI 1939 przeniesiony w stan spoczynku, wojna w obozie jenieckim, od 6 II 1946 p.o. zca dcy komp. 4017 (na czas choroby ppor. Jaornika), 25 II 1946 awans na kpt. (rtm) "na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych" i dca komp. 4087, 21 IV 1946 Cholewiński jako dca kompanii strzelał z pistoletu do kubków trzymanych na jego rozkaz w ręku przez wartowników i jednego z nich zranił. Po tym wyczynie dca Ośrodka Bad Reichenhall mjr "Gielwontt" odesłał go do dcy Ośrodka Fürstenfeldbruck i prosił o wyznaczenie nowego dcy kompanii. 30 IV 1946 odkomenderowany do OC Käfertal.
 DO GÓRY   ID: 26795   A: pl         

76.
Choynowski Karol "Lubicz", ur. 22 VI 1909 w Kijowie, ppor. rez. art. (1 I 1935), żołnierz AK, absolwent uniwersytetu – magister prawa (j. francuski, rosyjski), z zawodu asesor notarialny, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1932/33), uczestnik powstania warszawskiego, pod koniec wojny w stalagu XB, do Brygady Świętokrzyskiej przybył w listopadzie 1945 z I Zgrupowania POW Lubeka, od 17 XI 1945 dca plutonu w kompanii 4013, 27 III 1946 przeniesiony z komp. 4013 do Ośrodka Fürstenfeldbruk na dowódcę plutonu w kompanii 4082.
 DO GÓRY   ID: 26796   A: pl         

77.
Chromański Franciszek "Baca", ur. 1 XII 1908 Radomyśl pow. Siedlce, ukończył szkołę średnią (mała matura), j. rosyjski, zawodowy podoficer, awans na ppor. piech. uzyskał w powstaniu warszawskim, od 6 III 1946 dowódca plutonu w komp. 4104 i (4011) 4005, od 21 III 1946 dca plutonu w komp. 4104, (4011).
 DO GÓRY   ID: 26797   A: pl         

78.
"Chwalibóg" (NN) por., 23 VI 1945 dołączył do Brygady i tego samego dnia został p.o. dowódcą 4 kompanii II batalionu, od 21 VII 1945 dowódca 2 kompanii II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer oświatowy kompanii kpt. "Ożoga", 26 IX 1945 przeniesiony do grupy oficerskiej Ośrodka Zapasowego Brygady, 28 IX 1945 przydzielony do dyspozycji majora "Mikołaja".
 DO GÓRY   ID: 26537   A: pl         

79.
Chwaliński Mieczysław "Miecz", ur. 31 XII 1896 Radoszyce, rtm. adm. ss. (1 I 1928) , mjr OW (8 II 1946), szkoła średnia (j. rosyjski), absolwent rosyjskiej szkoły podchorążych (Woroneż, 1916), uczestnik walk w niepodległość, w 1939 r. dca szwadronu zapasowego 5 PSK w Dębicy, wojna w obozie jenieckim, w Brygadzie od 23 VI 1945 z przydziałem na szefa kwatermistrzostwa I batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 p.o. dowódca 8 kompanii, od 21 IX 1945 dowódca kompanii nadwyżek Ośrodka Zapasowego Brygady, od 1 X 1945 dca ośrodka Brygady, od 30 X 1945 wyznaczony na dowódcę komp. 4010, od 1 XII 1945 dca baonu (ośrodka) Norymberga, 8 II 1945 nominacja na majora ze starszeństwem 1 I 1946, od 1 V 1946 oficer łącznikowy przy 1906 LSC Bamberg.
 DO GÓRY   ID: 26798   A: pl         

80.
Ciesielski Jan "Rumba" sierż., absolwent 4 klas gimnazjum handlowego, w czasie wojny związany z ZJ i NSZ, gdzie uzyskał awans na sierżanta, od sierpnia 1944 w 5 komp. 204 pp., 5 i 6 IX 1944 stanął przed brygadową komisją egzaminacyjną na pchor. i osiągnął ledwo dostateczny wynik. Po dokładnym rozpatrzeniu kwalifikacji "pod względem taktycznym" komisja nie zdecydowała się przedstawić go do promocji na podchorążego. 7 X 1944 odkomenderowany do Akcji Specjalnej w Kieleckiem. W styczniu 1945 r. ponownie w Brygadzie, już w stopniu ppor. 1 II 1945 oddelegowany wraz z B. Denkiewiczem "Bolesławem" na "kurs specjalny". Członek patrolu skoczków B. Denkiewicza, zrzuconego w kraku 13 II 1945 r. Zginął na minie w czasie lądowania k. Zawichostu.
 DO GÓRY   ID: 26799   A: pl         

81.
Cieśliński Anatol "Changirej", ur. 14 VII 1907 Władywostok, por. art. ss. (1 I 1934), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1927-1930), j. rosyjski, niemiecki, angielski (słabo), w 1939 r. p.o. dowódca 6 baterii 8 PAL w Płocku, wojna w obozie jenieckim, po uwolnieniu w BS, 1 II 1946 skierowany na staż do komp. 4012, 4103 (dca plutonu), od 1 VI 1946 zca dcy komp. 4017.
 DO GÓRY   ID: 26800   A: pl         

82.
Collona Klaczyński Władysław w kompaniach Colonna Władysław, w USA Colonna-Kłaczyński Władysław (25 V 1892 Poznań – 24 II 1967 Saint Bonaventur Allegany, NY, USA) dr, mjr, lekarz, absolwent studiów medycznych (j. niemiecki, francuski, angielski), żołnierz I wojny światowej w armii niemieckiej, absolwent szkoły Podchorążych we Wrocławiu (1916), uczestnik kampanii wrześniowej, oficer NSZ, od 14 XII 1945 szef służby sanitarnej BS, 13 V 1946 przeniesiony do ośrodka Fürstenfeldbruck, od 15 VI 1946 kierownik szpitala w Obermanzig.
 DO GÓRY   ID: 26801   A: pl         

83.
Cukrzycki Nikodem "Skalicz", po wojnie Skalicz Nikodem, ur. 15 IV 1917 Leszno-Chojnice, por. rez. piech., z zawodu urzędnik kolejowy, absolwent szkoły średniej i Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich w Śremie (1933-1936), od 23 VII 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do grupy oficerów do zadań specjalnych, 26 VII 1945 mianowany dowódcą kursu dla podchorążych w II batalionie, 4 VIII 1945 przeniesiony ponownie do grupy specjalnej mjr. "Aleksandra", 17 IX 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu, 19 I 1946 r., po powrocie z 2 Korpusu, przeniesiony do dyspozycji szefa sztabu Brygady.
 DO GÓRY   ID: 26802   A: pl         

84.
Cwetsch Bogdan "Ilski", ur. 9 VIII 1913 Komarno pow. Rudki, ppor. rez. piech. (1 I 1937), absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 30 pp. w Jarosławiu (1934/35), od 6 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4028, 29 IV 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę.
 DO GÓRY   ID: 26803   A: pl         

85.
Cybulski Leon "Znicz" kpr. Policji Państwowej, ppor. NSZ, oficer oddziału "Stepa", od 14 XI 1943 r. dowódca batalionu 1 Pułku Partyzanckiego Legii Nadwiślańskiej, utworzonego przez "Zęba", pochodził z Zakrzówka w Lubelskiem, za opanowanie stacji Wilkołaz (11 XII 43) przedstawiony do odznaczenia orderem VM, od lata 1944 dca bandy rabunkowej.
 DO GÓRY   ID: 26804   A: pl         

86.
Cytrycki Wacław "Iżycki", po wojnie Iżycki Wacław, ur. 28 IX 1918 Równe Wołyńskie, ppor. piech. ss., (j. niemiecki, rosyjski), od 23 II 1946 dca plutonu w komp. 4002, skąd otrzymał 14-dniowy urlop okolicznościowy, z którego już chyba nie wrócił. Oficer komp. 4158 Bremen-Blumenthal, Bremen Grohn (1948-1952); współpracownik "OW" (1948, 1949, 1950).
 DO GÓRY   ID: 26805   A: pl         

87.
Czacki Tadeusz "Feliksowicz", ur. 15 XII 1905 Koniuchy p. Włodzimierz Wołyński, ppor. rez. kaw. (1 I 1933) z przydziałem mobilizacyjnym do 2 PSK w Hrubieszowie, z zawodu rolnik, j. niemiecki, francuski, absolwent studiów wyższych (inż. rolnik) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1927/28), wojna w obozie jenieckim, jesienią 1945 dołączył do Brygady Świętokrzyskiej, gdzie był kolejno dowódcą plutonu w komp. 4010 (od 9 XI 1945), 4004 (od 21 XI 1945) i 4088 (od 7 V 1946).
 DO GÓRY   ID: 26806   A: pl         

88.
Czajkowski Andrzej "Halicki" kpt. NSZ, oficer inspekcyjny NSZ.
 DO GÓRY   ID: 26807   A: pl         

89.
Czechowski Piotr "Jabłoński" po wojnie Jabłoński Czesław, ur. 18 V 1909 Sorowa (sprawa) – Jędrzejów, ppor. rez. piech. (19 II 1944), z zawodu leśnik, absolwent szkoły średniej i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK (1943), od 4 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, gdzie był kolejno dowódcą V plutonu w komp. 4017 (od 5 I 1946), dcą plutonu w komp. 4082 w Ośrodku Fürstenfeldbruck (od 27 III 1946) i 4083 (od 26 IV 1946).
 DO GÓRY   ID: 26808   A: pl         

90.
Czerwiński Władysław "Mara" po wojnie Mara Władysław Antoni, Mara Walter A., ur. 10 IX 1914 w Krakowie, ppor. art. ss. (19 III 1939), por. NSZ (11 XI 1944) kpt. OW (26 IX 1947) absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) – 8 klas gimnazjum i matura w Państwowym Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu (1935) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1936-1939) i 6-tygodniowego kursu oficerów informacyjnych OK. IX Brześć nad Bugiem (V 38), po zakończeniu szkoły służba w 8 PAC z przydziałem funkcyjnym do Dowództwa OPL OK. VIII, od 6 VIII 39 dca OPL Dzielnicy Toruń Kaszubskie Przedmieście, od 7 IX 39 oficer Bezpieczeństwa Transportów Amunicyjnych, od 29 II 40 w oddziale II AK w Kielcach, od I 1944 w NSZ, od 20 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 30 VIII 1944 oficer 204 pp., od 16 X 1944 w 5 komp. 204 pp., od 10 XI 1944 r. wyznaczony czasowo na oficera informacji 204 pp., 2 I 1945 r. powołany na oficera informacji Pułku Legii Nadwiślańskiej, 31 I 1945 r. awans na porucznika artylerii ze starszeństwem z 11 XI 1944, 18 III 1945 r. powołany na członka sądu polowego Brygady, od 19 IV 1945 r. oficer informacji I batalionu, 4 VIII 1945 r. zwolniony z funkcji oficera informacji i przeniesiony do Grupy Specjalnej, 17 XI 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu skąd szybko powrócił, 7 XII 1945 r. członek brygadowej komisji weryfikacyjnej dla spraw b. jeńców wojennych z terenu Niemiec, 5 I 1946 przekazany do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 6 VI 1946 zca dcy komp. 4025.
 DO GÓRY   ID: 26809   A: pl         

91.
Czołowski Wiesław, ur. 15 I 1905 w Warszawie, absolwent wyższej szkoły Przemysłowej w Bielsku i Szkoły Podchorążych Rezerwy w Modlinie (1926/27) por. saper, w Brygadzie od 26 VII 1945, od tego samego dnia kwatermistrz II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żywnościowy kompanii kpt. "Kazimierza", od 15 IX 1945 czasowy dowódca części kompanii nr 2 stacjonującej w Karlsfeld, od 21 IX 1945 dowódca I plutonu i (od 20 X 1945) zastępca dowódcy komp. 4001, 1 XII 1945 r. awansowany do stopnia kpt., w latach 1946 (od VII 1947 -1949 dowódca komp. 4010 w Landsbergu (VII 1947, VI, XII 1948, 1 I 1949).
 DO GÓRY   ID: 26810   A: pl         

92.
Dachtera Edmund "Bopp", po wojnie Bopp Edmund, Bobowski Edmund, C. E. Dachtera-Bobowski (29 IX 1910 Chodzież – 23 IV 1993 Mt. Pleasant, Floryda, USA), plut. pchor. WP, kpt. NSZ, absolwent szkoły średniej o profilu matematyczno-przyrodniczym, 29 IV 1920 ukończył półroczny kurs instruktorski podoficerów jazdy z postępem bardzo dobrym i uzyskał awans na kaprala; absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie (1937-39), uczestnik kampanii wrześniowej w 162 pp., 1 IX 39 ponoć awansowany na ppor., 3 X 39 dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł, od 1 VII 41 w ZWZ, m.in. komendant powiatu Chodzież, 5 IV 43 aresztowany i wywieziony Dusiburga, skąd zbiegł 10 XII 43, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ po "Niemirze" (NN) w Kieleckiem, przez pewien czas zastępca "Bema", w połowie czerwca 1944 r. dołączył do formowanego 204 pp., od 19 VI 1944 dowódca 1 kompanii 204 pp., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia porucznika, od 11 VIII 1944 dca 4 kompanii 202 pp., 10 XI 1944 odznaczony Krzyżem Walecznych (po raz drugi) "za działalność i odwagę w obliczu wroga", od 2 I 1945 r. dowódca 1 kompanii Pułku Świętokrzyskiego, 18 III 1945 wyznaczony na instruktora kursu doskonalącego dla podoficerów, od 19 IV 1945 r. dowódca 1 kompanii II batalionu, po reorganizacji z 16 VIII 1945 r. mianowany zastępcą dowódcy w kompanii "Sępa", od 21 IX 1945 r. zastępca dowódcy komp. 4004, od 1 XII 1945 kpt. OW i dowódca kompanii 4004, 25 XII 1945 r. ślub z dr Celiną Borowską w Bambergu, od 25 I 1946 dca komp. 4100 Muna Münster, a po rozwiązaniu kompanii (1 X 47) w obozie b. wartowników w Göppingen (referent spraw społecznych w komendzie obozu), od II 48 dca komp. 4320 Muna Münster (V, lato 48), sformowanej w Fuldzie, przewodniczący koła SZBS nr 206 w komp. 4230 w Münster k. Dieburga (1948).
 DO GÓRY   ID: 26823   A: pl         

93.
Daniłowicz Rudolf strz. z c. z komp. 4008, ppor. piech. ss. (10 I 1946), ur. 30I/1 II 1930 Rzeszów, absolwent szkoły średniej (j. węgierski, niemiecki, francuski) i kursu oficerskiego w Debreczynie (1942), od 10 I 1946 oficer komp. 4008, 26 I 1946 przeniesiony z komp. 4008 do komp. 4103, od 26 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4012, przemianowanej następnie na komp. 4012; od 23 II 1946 dca IV plutonu komp. 4012 dawniej 4103, od 5 III 1946 dowódca plutonu w kompanii 4008, dca plutonu komp. 4070 (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 26824   A: pl         

94.
Dąbski Eugeniusz, ur. 19 I 1914 Mięcibów pow. Wołkowysk, ppor. rez. piech., z zawodu student prawa, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, włoski, niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19 DP w Lidzie (1935/36), żołnierz 2 Korpusu (18 II 1942 – 12 IX 1935), od 13 VI 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, brak przydziału.
 DO GÓRY   ID: 26825   A: pl         

95.
Decowski ppor., oficer komp. 4028 (30 IV 1946); ROR34: brak, Awanse: 92/70 Jan, ur. 18 II 1905, ppor. rez. piech. (1 I 1935).
 DO GÓRY   ID: 26826   A: pl         

96.
Dembiński Hubert "Karol", "Karol Leszczyński", ur. 17 XI 1919 Oblęgorek – Kielce, ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki), bez zawodu, absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty Ostrów – Komarów (1938/39), w Brygadzie od 9 II 1945, przydział do dyspozycji mjr. "Aleksandra", od 1 X 1945 chory, następnie oficer do specjalnych zleceń w grupie mjr. "Aleksandra", 24 X 1945 zwolniony z Brygady. Wiosną 1947 r. w obozie DP Wildflecken.
 DO GÓRY   ID: 26827   A: pl         

97.
Dembowski-Saryusz Michał Zbigniew "Mestwin", ur. 27 III 1918, plut. pchor. WP, por. NSZ, absolwent przedwojennych kursów łączności w Zegrzu, oficer zawodowy, zbieg z niewoli niemieckiej, do Brygady dołączył w rejonie Miechowa na początku stycznia 1945 r., od 11 I 1945 szef sztabu Pułku Świętokrzyskiego, 17 III 1945 odkomenderowany na brygadowy kurs oficerów sztabowych i starszych, od 18 III 1945 instruktor i dowódca plutonu kursu dla kandydatów na podoficerów i podchorążych, od 19 IV 1945 szef sztabu IV batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 r. oficer żandarmerii w kompanii kpt. "Kazimierza". Nie powrócił z udzielonego urlopu ("zniknął bez śladu") i przedostał się jesienią 1945 do 2 Korpusu, gdzie ubiegał się bezskutecznie o weryfikację stopnia. 25 III 1946 został przez Naczelnego Wodza mianowany, jako b. żołnierz AK (ołówkiem dopisano: "potwierdzenie stopni zyskanych w NSZ"), ppor. rez. piechoty z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 26828   A: pl         

98.
Denkiewicz Bogusław "Bolesław", ur. 17 IX 1920 Kielce, syn Aleksandra i Janiny z Kubskich, ppor. NSZ (awans okupacyjny), od 11 VIII 1944 adiutant dowódcy 204 pp., 20 XII 1944 awansowany do stopnia porucznika, od 2 I 1945 dowódca 2 kompanii Pułku Jasnogórskiego, adiutant dowódcy 204 pp. w BS, dowódca patrolu zrzuconego do kraju 13 II 1945 koło Dwikozów, Po przekazaniu meldunków gen. "Boguckiemu" wyjechał jako Bogdan Warecki na Ziemie Zachodnie i pracował jako urzędnik w starostwie, 2 IV 1946 aresztowany w Sławie Śląskiej i przewieziony do Warszawy, skazany 17 XII 1946 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (nr sprawy R. 869/46) na karę śmierci, a w rozprawie apelacyjnej z 14 III 1947 na 15 lat więzienia.
 DO GÓRY   ID: 26829   A: pl         

99.
Denkiewicz Czesław Bolesław "Zapał" po wojnie Zapał Czesław, ur. 7 IV 1924 w Kielcach, kpr. z cenz., ppor. piech. (18 I 1946), bez zawodu, absolwent szkoły średniej – mała matura (słabo j. niemiecki) i kurs podchorążych przy BS, od 10 IV 1944 w NSZ, od 1 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, po ukończeniu II turnus brygadowej Szkoły Podchorążych (14 X 1944 – 5 I 1945) dla kandydatów na podchorążych i podoficerów, którzy mogą objąć stanowisko d-ców plutonów, awans na kpr. pchor. (24 XII 1944), na plut. pchor. (18 IV 1945), 20 IV 1945 przeniesiony z F. III do F. IV, 14 IX 1945 odkomenderowany na kurs specjalny tzn. do 2 Korpusu, skąd wrócił na początku stycznia 1946 r., od 18 I 1946 na stażu w komp. 4015, od 6 II 1946 dowódca plutonu w kompanii 4015, od 1 VII 1946 dca plutonu w komp. 4247 (jest w 1947).
 DO GÓRY   ID: 26830   A: pl         

100.
Denkiewicz Zdzisław "Krótki" po wojnie Krótki Zdzisław, ur. 27 IX 1922 w Kielcach, kpr. z cenz., ppor. piech. (18 I 1946), z zawodu urzędnik, absolwent szkoły średniej w Kielcach (4 klasy gimnazjum) – mała matura (j. niemiecki), matura na kompletach w Kielcach, zweryfikowana w Monachium, od 15 III 43 w NSZ (łącznik), od 1 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 5 I 1945 po ukończeniu II turnus brygadowej Szkoły Podchorążych (14 X 1944 – 5 I 1945) dla kandydatów na podchorążych i podoficerów, którzy mogą objąć stanowisko dowódców plutonów, awans na kpr. pchor. Wiosną 1945 służył w 2 komp. III bat. 28 IV 1945 na wniosek ppor. "Huby" o awansowany na plut. pchor. ("Lojalny, wykonuje rozkazy b. dokładnie, obowiązkowy, energiczny, ideologicznie wyrobiony, postawa b. dobra, jako dowódca – dobry"), 14 IX 1945 odkomenderowany do 2 Korpusu (17 LBS), gdzie ukończył kurs podchorążych, a po powrocie do Brygady został awansowany 18 I 1946 do stopnia ppor. i mianowany dowódcą plutonu w komp. 4012, a następnie 4103. Latem 1946 r. służył w zgrupowaniu wartowniczym w Dachau, skąd wyjechał na studia. Po powrocie do Brygady w komp. 4090 Augsburg, z której zwolniony został 30 X 1947 r.
 DO GÓRY   ID: 26831   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm