L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2005SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2005:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Władysław Michał Krakowski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: "gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej" (§ 7 statutu).

Ad 2.
Działalność statutowa:

W roku 2005 prowadzono prace nad 24 programami:

Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów

W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 102 przybytki (w znacznej większości dary) - akcesje komputerowe 1618-1720, obejmujących kilka tysięcy jednostek - obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów). Przekazane dokumenty i wydawnictwa dotyczą polskich zmagań niepodległościowych w latach 1914-1989.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków

Opracowywanie akcesyjne, potwierdzanie odbioru i katalogowanie.

Program 3
Księgozbiór Fundacji CDCN

Katalogowanie nowych nabytków wydawnictw zwartych i ciągłych (dary, wymiana i kupno). Skatalogowano 150 tomów

Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(77)
Tom 25 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kraków 2003, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).

Program 5(82)
Tom 26 - Rok 1914 w dokumentach i relacjach, wstęp i oprac. J. Cisek (wybór dokumentów i relacji dotyczących formowania i pierwszych walk oddziałów legionowych w 1914 r.)

Program 6(98)
Tom 28 - Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, oprac. J. Cisek i K. Stepan (wykaz 2937 poległych i zmarłych z ran legionistów z lat 1914-1918)

Program 7(96)
Tom 29 - Rocznik oficerski 1939, oprac. R. Rybka i K. Stepan (odtworzenie struktury organizacyjnej sił zbrojnych Polski przedwrześniowej (obejmuje listy starszeństwa oraz składy poszczególnych jednostek, obrazuje stan kadry oficerskiej w marcu 1939 r.)

Program 8(97)
Tom 30 - Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach, oprac. J. Kwiek (wybór dokumentów dotyczących przebiegu demonstracji studenckich w Krakowie w marcu 1968 r.)

Program 9(99)
Tom 31 - Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, oprac. Grzegorz Waligóra (wybór dokumentów jednej z najważniejszych struktur opozycyjnych przed Sierpniem 1980 r.)

Program 10(100)
Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Marcin Orski, Adam Roliński i Ewa Zając (obszerny wybór dokumentów z legalnego okresu działalności NSZZ "Solidarność" Małopolska pochodzących z archiwum ZR Małopolska NSZZ "Solidarność" przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego Oddziału IPN - w opracowaniu)

Program 11(101)
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ "Solidarność" UJ przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego oddziału IPN - opracowaniu)

B. "Sowiniec". Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 12(94)
"Sowiniec" Nr 26 - 2005 (czerwiec), numer w dużej części dotyczący 25. rocznicy powstania Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego

Program 13(95)
"Sowiniec" Nr 27 - 2005 (grudzień) - numer dotyczący 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" oraz zorganizowanej opozycji politycznej)

C. Inne publikacje:

Program 14(83)
Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty
(wybór dokumentów dotyczących stanu wojennego w Krakowie i Małopolsce, relacje i dokumenty, inwentarz tzw. Archiwum W. Hardka oraz uaktualniona lista internowanych z Regionu Małopolska - wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i NSZZ "Solidarność". Do książki dołączona została płyta CD zawierająca nagrania z obozu internowania w Załężu, niezależne audycje Radia "Solidarność" Małopolska oraz nagrania demonstracji w Nowej Hucie z lat 80.)

Program 15(69)
Lech Mastalski, Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie (opracowanie biograficzne zawierające informacje o oficerach 7 DP - ofiarach NKWD z 1940 r.)

Program 16(88)
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (wykaz ponad 2500 tytułów prasy podziemnej z lat 1976-1990 - w opracowaniu).

Dokumentacja filmowa:

Od 1 III 2001 r. przy Fundacji CDCN działa Studio Filmowe "Centrum", dysponujące osobnym lokalem oraz sprzętem komputerowym do montażu nieliniowego. Przy studiu powstało Archiwum Filmowe Fundacji CDCN, gromadzące materiały filmowe, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową.

W roku 2005 w ramach działalności statutowej przygotowano następujące filmy reżyserowane przez pracownika Fundacji CDCN Dariusza Walusiaka:

Program 17(91 i 105)
Kustosz Pamięci Narodowej - odc. 1-6
(seria filmów dotyczących laureatów nagrody Kustosz Pamięci Narodowej przyznawanej przez IPN - na zlecenie TVP)

Program 18(104)
Duchowni - więźniowie obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej
(notacje filmowe - na zlecenie TVP)

Program 19(106)
Działacze niepodległościowi 1939-1945
(notacje filmowe - na zlecenie TVP)

Wystawy:

Program 20(92)
Pamięci Stanisława Pyjasa. Opozycja małopolska w latach 1976-1989 (wystawa organizowana wspólnie z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 6-7 V 2005)

Program 21(102)
Droga do wolności Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych (wystawa organizowana wspólnie z Biblioteką Jagiellońską z okazji przekazania archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ - 20 X - 20 XI 2005)

Inne programy:

Program 22(90)
"Solidarna Małopolska" - serwis internetowy
(serwis internetowy przygotowany z okazji 25. lecia powstania NSZZ "Solidarność" zawierający opis zbiorów "solidarnościowych" przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej i Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego - w opracowaniu)

Program 23(103)
Niezłomni. Pokolenie lat wojny i okupacji w Małopolsce - serwis internetowy
(serwis informacyjny zawierający opis zbiorów Fundacji CDCN dotyczących II wojny światowej - w opracowaniu)

Program 24(89)
Służba Bezpieczeństwa wobec społeczeństwa Krakowa i Małopolski 1976-1989
(projekt badawczy dotyczący stosunku komunistycznych służb specjalnych do społeczeństwa Krakowa i Małopolski - w opracowaniu)

Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
sprzedaż książek i antykwariat (brutto): 32.890,75
skanowanie: 2.499,74
--------------------
razem: 35.390,49

Koszty działalności gospodarczej: 34.553,12
Dochód działalności gospodarczej w 2005 r.: 837,37
Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową.

Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 18 X 2005 r. dotycząca rezygnacji z prowadzenia antykwariatu z uwagi na niską rentowność tej działalności.

2. Uchwała nr 2 z 20 XII 2005 r. dotycząca oceny działalności Fundacji w ostatnich latach oraz planów działania na przyszłość.

Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2005 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna: 154.775,41
Działalność nieodpłatna: 60.795,63
Działalność pozostała: 10.001,66

Przychody działalności gospodarczej: 35.390,49

Razem przychody w roku 2005: 260.963,19. - zł.

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:
Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna: 154,684,55
Działalność nieodpłatna: 8.097,01
Koszty administracyjne: 31.712,70
Pozostałe koszty: 635,65
Koszty działalności gospodarczej: 34.553,12
-------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2005: 229.683,03. - zł.

Ad 7.
a) W roku 2005 Fundacja CDCN zatrudniała w różnym wymiarze czasu i wysokości etatów 3 osób (2 połowy i 1/4 etatu + 1 umowy-zlecenia - z ZUS), pracujących zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom fundacji: 23.281,22 - zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 19,650. - zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2005 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2005 r.: 4.415,59 - zł. (w kasie 517,20. - zł.)
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe:
ogółem wartość: 1.017,18. zł.
w tym darowizna: 603 zł. (drukarka - Ośrodek Karta)
(komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy).

j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2002: 55.229,43. - zł.
Należności: 56.689,62. - zł. (wypłacone w I/06)

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 63.300,00 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.Prezes Zarządu - prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu - mgr Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 12494   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm