L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2016SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2016:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:


Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 58 dostawców (akcesje komputerowe 2634-2692), obejmujące kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Józefa Celewskiego, Grzegorza Fimowicza, prof. Jana Skoczyńskiego, Renatę Skurczyńską-Piekło, Bogusława Sonika, Teresę Urygę i Grzegorza Waligórę,
- zbiór publikacji dotyczących II wojny światowej przekazany przez Tadeusza Kisielewskiego z Krakowa.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Jagiellońską i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2016 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów. Opracowano maszynopisy drugiego obiegu tworząc osobny podkatalog w Katalogu Polska Solidarna. Rozpoczęto rejestrację w bazie wydawnictw drugiego obiegu druków ulotnych.
W związku z koniecznością opuszczenia lokalu Fundacji przy ul. Syrokomli 21, od września 2016 r. rozpoczęto przemieszczanie zbiorów do nowego magazynu w Bibliotece Jagiellońskiej, co spowodowało przerwę w opracowywaniu zbiorów.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2016 czytelni naukowej skorzystało 83 czytelników, którym udostępniono 652 woluminów rękopisów, wszystkich kategorii druków i zbiorów specjalnych.
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.
W związku z koniecznością opuszczenia przez Fundację CDCN lokalu przy ul. Syrokomli 21 podpisano umowę z krakowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w celu przeniesienia czytelni fundacji do lokalu przy ul. Dunajewskiego 8.


Wydawnictwa:

Program 4(169)
OUN-UPA i zagłada Żydów, pod. red. Andrzeja A. Zięby
Zbiór kilkudziesięciu artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących udziału nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Holokauście w czasie drugiej wojny światowej.

Program 5(176)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” 2016, nr 48-49.


Wystawy

Program 6(177)
Wydane poza cenzurą
Prezentacja publikacji drugiego obiegu przekazanych w darze prof. Jana Skoczyńskiego – wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (13 maja – 3 czerwca 2016)


Inne programy:

Program 7(150)
Muzeum „Solidarności”
Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” (www.solidar.pl).

Program 8(172)
„Miejscownik” konspiracji krakowskiej z lat 1939-1945
Kontynuacja projektu Janusza Bastera nad opracowaniem bazy dokumentów, fotografii, cytatów z artykułów, opracowań i relacji, dotyczących miejsc istotnych z punktu widzenia funkcjonowania konspiracji przeciw okupantowi niemieckiemu i terrorowi stalinowskiemu.


Program 9(143)
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich
W roku 2016 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.


Program 10(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 14.836,84
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 15.390,08
Sprzedaż antykwaryczna 43,41
Przychody finansowe 1,42
---------------
razem 30.271,75


Koszty działalności gospodarczej 28.101,39
Pozostałe koszty finansowe 608,01
Razem koszty dz. gosp. 28.709,40

Dochód działalności gospodarczej w 2016 r.: 1.562,35 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (1.562,35 zł)


Ad 4.

Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 13 stycznia 2016 r. dotycząca podjęcia starań o pozyskanie kolejnych grantów (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury, Urząd Miasta Krakowa, IPN)

Uchwała nr 2 z 9 czerwca 2016 r. w sprawie rozpoczęcia rozmów z Dyrekcją Biblioteki Jagiellońskiej dotyczących przeniesienia Fundacji CDCN do BJ.

Uchwała nr 3 z 16 czerwca 2016 r. dotycząca konieczności redukcji kosztów utrzymania fundacji poprzez złożenie wypowiedzenia 2 pracownikom merytorycznym umów o pracę z dniem 31 lipca.

Uchwała nr 4 z 12 października 2016 r. w sprawie porozumienia z krakowskim oddziałem IPN w sprawie przeniesienia Czytelni Fundacji do lokalu przy ul. Dunajewskiego 8.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2016 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa: 30.253,92
Przychody działalności gospodarczej: 30.270,33
Zmiana stanu prod. - 7753,96
Odsetki 1,42
-------------
Razem przychody w roku 2016: 52.771,71 zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność nieodpłatna 45.701,97
Koszty administracyjne dz. statut. 15.291,76
Koszty finansowe (dz. gosp.) 608,01
Koszty działalności gospodarczej 20.347,43
------------------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2016: 81.949,17 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata): 29.177,46 zł

Ad 7.
a) W roku 2016 Fundacja CDCN zatrudniała 3 pracowników (2 i ¼ etatu) (od 1.08.2016 – ¼), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 39.300,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 14.350,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2016 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2016 r.: 637,03 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2016: 6.351,78 zł (w tym z tyt. podatku i ZUS: 209,93, VAT – 2626,83, od osób fizycznych: 451,00, z tytułu dost. i usł.: 330,66, zaliczki na poczet publikacji: 2733,36)
– należności: 0 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 16.650,00 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.


Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński

 DO GÓRY   ID: 55267   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm