L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2008SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W ROKU 2008:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:


Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 101 przybytków (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 1884-1985, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwraca:
- sprzęt poligraficzny (powielacz białkowy) wykorzystywany przy druku krakowskiej prasy drugiego obiegu (m.in. czasopismo „Janosik”),
- archiwum zakładu fotograficznego Pelagii Bednarskiej w Krakowie przy ul. ul. Lubicz 24 (ponad 7 tys. klatek negatywów),
- kolejne materiały do „Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich”,
- oryginalne nagrania (taśmy magnetofonowe) pochodzące z krakowskiego Radia NZS z 1981 r.,
- archiwum fonograficzne Janusza Kotarby z Krakowa (kilkaset kaset magnetofonowych z lat 80. XX w. z nagraniami i dokumentacją niezależnej działalności opozycyjnej)
- zbiór niezależnej filatelistyki otrzymany od Lesława Plewickiego (15 klaserów – ok. 2000 znaczków),
- zbiór druków ulotnych pochodzących z obozu dla internowanych w stanie wojennym w Uhercach,
- księgozbiór historyczny o. Adama Studzińskiego.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
Korzystając z obecności stażystów kierowanych do Fundacji przez Urzędy Pracy udało się przemieścić do nowego magazynu i wstępnie opracować przybytki z lat wcześniejszych. Spisane zostały wszystkie zawarte w poszczególnych akcesjach druki. W wyniku tych działań powstały obszerne ciągi druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu, druków emigracyjnych i druków cenzurowanych. Osobno wyselekcjonowano propagandowe wydawnictwa z okresu PRL. Digitalizacji poddano zbiór fotografii (2161 szt.), umieszczając wglądówki na stronie www.sowiniec.com.pl. Digitalizacji poddano także dwie taśmy magnetofonowe, 10 kaset VHS oraz kilkadziesiąt kaset magnetofonowych. Kontynuowano wpis do inwentarza fotografii, nagrań i filmów. Uruchomiono inwentarz multimediów i plików komputerowych.
Podjęto działania związane z digitalizacją archiwum fotograficznego z zakładu P. Bednarskiej przy ul. Lubicz 24 w Krakowie. Wyselekcjonowano negatywy związane z drugą wojną światową (m.in. konspiracyjną prasą z krakowskiego i bocheńskiego getta), które poddane zostały czyszczeniu i prostowaniu.
Wszystkie te prace wykonywane były przez dwóch pracowników zatrudnionycho na 1 oraz ½ etatu oraz wspomnianych trzech stażystów, odbywających praktyki w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską (Kapitał Ludzki).
W celu powiększenia powierzchni magazynowej przygotowano nowe regały na które trafiły zbiory pozyskane w latach wcześniejszych, przechowywane do tej pory w Bibliotece Jagiellońskiej.

Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2008 czytelnię FCDCN odwiedziło 203 czytelników, którym udostępniono 1711 woluminów druków zwartych i ciągłych oraz 4530 sztuk jednostek specjalnych (fotografii, plakatów, druków ulotnych). Wśród korzystających wymienić należy specjalistę Biblioteki Narodowej w Warszawie Stefanię Skwirowska, opracowującą bibliografię wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego, a także Anatola Sulika z Kowla odbywającego staż naukowy.
Przeprowadzono kilkadziesiąt kwerend związanych z przygotowywanymi filmami dokumentalnymi oraz wystawami (niezależny ruch chłopski w latach 70 i 80 XX w., Komitet Obywatelskie w 1989 r., KPN, NZS, Instytut Katyński w Polsce, niezależne czasopismo „Arka” i in.).


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(nr rej. projektów 77)
Tom 28 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kraków 2003, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).

Program 5(101)
Tom 34 - NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów dotyczących Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ „Solidarność” UJ przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego oddziału IPN - opracowaniu).

Program 6(123)
Tom 35 - Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych - I Grupy Kompanii Wartowniczych. 1946, oprac. i wstęp Czesław Brzoza (drugi tom edycji rozkazów dziennych BŚ NSZ opublikowanych w 2003 r.)

Program 7(118)
Tom 36 - Radomski Jerzy Adam, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951 (monografia dotycząca likwidacji PSZ na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej)


B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 8(115)
„Sowiniec” Nr 32/33 - 2008 (czerwiec/grudzień) – numer dotyczący m.in. śp. o. Adama Studzińskiego, kapelana PSZ.


C. Inne wydawnictwa:

Program 9(113)
Stawiliśmy opór... Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956
(pierwsza publikacja dotycząca antykomunistycznego oporu podjętego przez młodzież w Małopolsce po II wojnie światowej - publikacja towarzysząca wystawie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – dwa wydania)

Program 10(117)
Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy. Dawne województwa I Rzeczypospolitej: wołyńskie, podolskie, bracławskie, kijowskie oraz Odessa, Kiszyniów i Tbilisi.
(kolejny tom publikacji-przewodnika po cmentarzach polskich na Kresach – w opracowaniu)

Program 11(119)
Kulińska Lucyna, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1922-1939
(monografia dotycząca działalności terrorystycznej skrajnych organizacji ukraińskich w II Rzeczypospolitej – w opracowaniu)Inne programy:

Program 12(88)
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (opracowanie katalogu komputerowego prasy podziemnej z lat 1976-1990 – w opracowaniu).

Program 13(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Uruchomienie podstrony www.tarnopol.pl obejmującej prezentację zbiorów „Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich”. Do końca 2008 roku poddano digitalizacji 10 albumów fotografii z tej kolekcji, z których trzy udostępniono w internecie. Podjęto prace nad przygotowaniem indeksów: tytułowego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu.
Uruchomienie funkcji rejestracji bieżących informacji z kraju i z życia Fundacji.

Program 14(112)
Współpraca z nauczycielami historii
W 2008 r. kontynuowano współpracę z zespołem doradców metodycznych nauczania historii Wydziału Edukacji UMK. Zorganizowano kolejne spotkania z nauczycielami historii:
- 27 lutego 2008 – „Marzec 1968 w Krakowie – Julian Kwiek (w lokalu FCDCN)
- 26 marca 2008 – „Fotografia dokumentalna w historii i oświacie” – Stanisław Markowski
(w lokalu FCDCN)
- 23 kwietnia 2008 – Pokaz filmu dokumentalnego „Bibuła” oraz druku (powielanie na ramce i sitodruk) przez drukarzy czasopism drugiego obiegu z okresu stanu wojennego
„Hutnika” i „Małej Polski” (lokal FCDCN).
- 28 maja 2008 – „Państwo totalitarne. Sztuka w służbie propagandy” – Dariusz Gorajczyk (lokal FCDCN)
- 30 września 2008 – Pokaz filmu dokumentalnego „Cienie” (obrona Lwowa w 1918 r.) i spotkanie z reżyserem Bogusławem Dąbrową-Kostką oraz Adamem Macedońskim (Sala im. J. Tischnera Instytutu Historii UJ)
- 26 listopada 2008 – Osiągnięcia gospodarcze i cywilizacyjne II RP (sala Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).
W trakcie spotkań nauczycielom przekazano 70 książek opublikowanych przez Fundację o wartości 458 zł.

Program 15(113)
Stawiliśmy opór... Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956 (współorganizowanie wystawy z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – przygotowanie publikacji towarzyszącej wystawie zob. program 9)

Program 16(114)
Stanisław Markowski, Bądź wierny, idź. Pieśni wolności (płyta kompaktowa zawierająca poezję śpiewaną z muzyką S. Markowskiego)

Program 17(116)
Moje życie w mundurze
Scen. i reż. Mateusz Bobek, Kraków 2008
Film dokumentalny oparty na książce „Moje życie w mundurze”, opowiadającej o życiu kpt. Bronisława Koniecznego, żołnierza Wojska Polskiego, walczącego w obu wojnach światowych, uczestnika kampanii wrześniowej w składzie 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych.

Program 18(120)
Do Niepodległej....
(wystawa-projekt edukacyjny adresowany dla młodzieży szkół ponadpodstawowych organizowana wspólnie z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie).
Wystawa prezentowana była w Zespole Szkół w Zielonkach (5-7.11.), w Radiu Kraków (7-12.11.), w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (12-14.11.), w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (17-19.11.) oraz w siedzibie TVP Kraków w Łęgu (8-22.12.). Przewidywane jest dalsze udostępnianie projektu w roku następnym w Krakowie i województwie małopolskim.

Program 19(121)
„Mała Polska”. Krakowski podziemny tygodnik niezależny 1983-89. W 25. rocznicę wydania pierwszego numeru z datą 1.02.1983, Kraków, 23-24.04.2008
Sesja edukacyjno-historyczna przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma podziemnego „Mała Polska” oraz Komitetem Obywatelskim miasta Krakowa

Program 20(122)
Tarnopol.pl
(uruchomienie strony internetowej www.tarnopol.pl zawierającej materiały z Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich)

Program 21(124)
Notacje filmowe uczestników opozycji antykomunistycznej 1945-1956
Notacje filmowe uczestników konspiracji młodzieżowej z kręgu kierowanej przez Władysława Zawiślaka organizacji Polska Straż Przednia.

W listopadzie 2008 r. Fundacja CDCN wyróżniona została przez Narodowy Bank Polski za jej działalność. Uroczystość wręczenia okolicznościowych monet odbyła się 6 listopada 2008 r. w Sali Florianka Akademii Medycznej w Krakowie. Ważnym dla nas wydarzeniem było też wręczenie przez Prezydenta RP orderu twórcy „Archiwum Tarnopolskiego” Panu Czesławowi Blicharskimu.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:
Przychody z działalności gospodarczej
Udostępnienie ilustracji i skanowanie 12881,42
działalność wydawnicza, sprzedaż książek 7430,90
Sprzedaż antykwaryczna 604,18
Sprzedaż płyt DVD 9234,51
Materiały filmowe do portalu 10000,00
------------
razem 40151,01
Koszty działalności gospodarczej 31008,08

Dochód działalności gospodarczej w 2008 r.: 9142,93 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (9142,93. - zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 18 czerwca 2008 r. dotycząca podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem NZS 1980 przy organizacji w latach 2009-2010 obchodów 30-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Uchwała nr 2 z 8 października 2008 r. dotycząca produkcji płyty DVD „Bądź wierny, idź. Pieśni wolności” zawierającej poezję śpiewaną z muzyką skomponowaną przez Stanisława Markowskiego.
Uchwała nr 3 z 12 listopada 2008 r. dotycząca podjęcia współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przy sporządzeniu bibliografii zawartości czasopism drugiego obiegu wydawniczego w związku z ogłoszonym w 2009 r. przez IPN Rokiem Kultury Niezależnej.
Uchwała nr 4 z 10 grudnia 2008 r. dotycząca podjęcia współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy tworzeniu „Bibliografii Solidarności”.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2008 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 73500,00
Działalność nieodpłatna 37251,23
Przychody działalności gospodarczej: 40151,01
---------
Razem przychody w roku 2008: 150902,24 zł
Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 72624,13
Działalność nieodpłatna 7192,23
Koszty administracyjne 16706,14
Pozostałe koszty 468,53
Darowizny książek 750,00
Koszty działalności gospodarczej 31008,08
------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2008: 128749,11 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 22153,13 zł


Ad 7.
a) W roku 2008 Fundacja CDCN zatrudniała 2 pracowników (1 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 10820,24 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 14480 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2008 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2008 r.: 21055,15 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2008: 3303,72 zł – należności: 14076,70 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 73500 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.
 DO GÓRY   ID: 32554   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm