L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2018SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2018:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniającego w/w rozporządzenie

§ 1
Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:


Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 52 dostawców (akcesje komputerowe: CDCN 2745-2797, obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- archiwum domowe Piotra M. Boronia, znanego krakowskiego działacza niepodległościowego, przejęte po jego śmierci
- kolejna część materiałów zgromadzonych przez Stanisława M. Jankowskiego
- druga część materiałów po Wojciechu Pęgielu, wieloletnim komendancie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej
- zbiór publikacji kresowych przekazanych przez Lucynę Kulińską
- druki drugiego obiegu przekazane przez:
z Krakowa: Ewę Dziadoń, Krzysztofa Krzysztofiaka (publikacje Oficyny Literackiej), Józefa Lassoty, Janusza Markiewicza (drukarnia „Przeglądu Akademickiego”), Olgę Płaszczewską (UJ), Jerzego Seweryna (Elbud) i Grzegorza Surdego (NZS, WiP)
oraz Tarnowa: obszerne Archiwum Ośrodka Dokumentacyjnego „Tarnina” przekazane przez Leonarda Łąckiego i Zdzisława Sumarę; a także zbiór wydawnictw przekazanych przez Zdzisława Jasiewicza, Antoniego Lisa, Andrzeja Olejnika i Andrzeja Trybulskiego

Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Jagiellońską i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2018 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów. Rok upłynął pod w realizacji bibliografii wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce, skupiono się całkowicie na tej części wydawnictw.
Przeprowadzano też prace porządkowe w nowym magazynie po przeprowadzce do Biblioteki Jagiellońskiej w 2017 r.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2018 zbiory Fundacji udostępniano w Gabinecie Rara Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz czytelni Fundacji CDCN przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN).
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.


Wydawnictwa:

Program 4(180)
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, oprac. Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk i Adam Roliński, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 47
Kontynuacja prac nad opracowaniem bibliografii krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej z lat 1976-1990 (w sumie zebrano informacje o ponad 700 tytułach: czasopism, biuletynów, komunikatów i serwisów informacyjnych publikowanych przez struktury NSZZ „Solidarność”, NZS, KPN, FMW, PPN i in.)

Program 5(186)
Tadeusz Saryusz Bielski, Wspomnienia legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika pięciu wojen, przedmowa i oprac. Andrzej Dróżdż, Kraków 2018, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 46


Program 6(188)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” R. 29: 2018, nr 52 (w przygotowaniu).


Wystawy

Program 7(185)
Kraków dla Niepodległości (wystawa plenerowa)
Obszerna wystawa, złożona z 238 plansz, obrazujących rolę Krakowa w walkach i staraniach podejmowanych przez naród polski w celu odzyskania Niepodległości, eksponowana na krakowskich Plantach (4 VIII – 15 XI 2018). Scenariusz wystawy opracowali Piotr Kalisz (kurator wystawy) oraz Grzegorz Małachowski i Andrzej Stawiarski. Opracowanie graficzne Paweł Zechenter. Plansze zawierały następujące zagadnienia:

1. Konfederacja barska 1768-1772
2. Tadeusz Kościuszko. Sprawcza moc tradycji 1794-1990
3. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846.
4. Powstanie krakowskie 1846
5. Kraków konspiracyjny 1798-1990
6. Kraków dla wojska 1794-1939
7. Zawsze wierny. Kościół dla Niepodległej 1794-1990
8. Niepokorni. Młodzież krakowska w walce 1794-1990
9. Spod Wawelu pieśń niepodległa płynie 1794-1990
10. Ludzie nauki w służbie idei niepodległości 1794-1990
11. Podtrzymać wspólnotę. Pamiątka z Krakowa.
12. Okiem i dłonią artysty. Niepodległa w sztuce 1794-1990
13. Józef Piłsudski w Krakowie 1901-1935
14. W służbie narodowej kulturze 1860-1918
15. Niepodległość w metalu zaklęta
16. W zdrowym ciele niepodległy duch 1885-1939
17. Miejsca niepodległe 1794-1990
18. Z ormiańskim rodowodem. Krakowska rodzina Eminowiczów
19. Z Oleandrów do Niepodległej 1914-1918
20. Pierwsza Kompania Kadrowa i jej tradycje 1914-1990
21. Kraków ludziom Niepodległości
22. W walce o granice Rzeczypospolitej 1918-1921
23. W walce z kłamstwem katyńskim 1940-1990
24. Własnym życiem dla Niepodległej
25. Kraków okupacyjny 1794-1983
26. Pomiędzy kapitulacją a nadzieją 1945-1978
27. Dojrzewanie Niepodległej 1979-1990
28. Tablice wstępne (informacyjne) oraz oś czasu

Wystawa przygotowana przy współpracy z Gminą Miasta Krakowa. Nad wystawą zaciążył fakt regularnego niszczenia poszczególnych plansz co wiązało się z koniecznością ich dodruków (na 238 plansz zniszczono 320)

Program 8(187)
100 lat obchodów Święta Niepodległości 1918-2018 (wystawa)
Ekspozycja w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (7-30 listopada 2018) organizowana wspólnie z BJ. W katalogu opracowanym przez kuratora wystawy Andrzeja Dróżdża czytamy: „W wystawie 100 lat Świętowania Niepodległości skupiamy uwagę nie tyle na rekonstrukcji zdarzeń, prowadzących do wskrzeszenia Rzeczypospolitej, co na składnikach formowania się, a następnie powszechnego zaakceptowania daty 11 listopada 1918 roku, utożsamionej z odzyskaniem przez Polskę państwowości i suwerenności. Obchody tego Święta były należycie celebrowane zaledwie przez dwa lata poprzedzające wybuch drugiej wojny światowej i przez ostatnie dwadzieścia dziewięć lat III Rzeczypospolitej. Po-woduje to konieczność zbilansowania powiązanych z datą 11 listopada wielu bolesnych doświadczeń z nieodległej przeszłości i przypomnienia o patriotycznych wysiłkach co najmniej pięciu pokoleń Polaków, aby uczynić z tej daty integrującą Świętością Narodową”.

Inne programy:

Program 9(150)
Muzeum „Solidarności”
Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” (www.solidar.pl). Dalsze uzupełnianie poszczególnych części kolekcji.


Program 10(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 7549,90
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 3433,23
Sprzedaż antykwaryczna 76,65
Przychody pozostałe 2311,88
---------------
razem 13371,66


Koszty działalności gospodarczej 8335,60
Pozostałe koszty 3739,39
Razem koszty dz. gosp. 12074,99

Dochód działalności gospodarczej w 2018 r.: 1296,67 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (1296,67 zł)


Ad 4.

Odpisy uchwał Zarządu:
Uchwała nr 1 z 10 stycznia 2018 r. dotycząca podjęcia współpracy z Biblioteką Jagiellońską przy organizacji wystawy dotyczącej obchodów Święta Niepodległości w latach 1918-2018
Uchwała nr 2 z 7 marca 2018 r. dotycząca wdrożenia nowych przepisów dotyczących danych ochrony danych osobowych
Uchwała nr 3 z 16 maja 2018 r. dotycząca przekazania do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej wybranych części materiałów bibliotecznych zgromadzonych przez Fundację


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2018 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 350.130,08 (płatne przelewem)
Przychody działalności gospodarczej: 13.371,66 (płatne przelewem)
-------------
Razem przychody w roku 2018: 363.501,74 zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 336.747,97 (płatne przelewem, 4 um. o dz. płatne got.
na łączną kwotę 10000 zł.)
Koszty administracyjne dz. statut. 7.657,89 (płatne przelewem)
Koszty finansowe (dz. gosp.) 3.739,39 (płatne przelewem oraz gotówką)
Koszty działalności gospodarczej 8.335,60 (płatne przelewem oraz gotówką)
------------------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2018: 356.480,85 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 7.020,89 zł


Ad 7.
a) W roku 2018 Fundacja CDCN zatrudniała 1 pracownika (¼ etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 6.695,74 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 69.830,16 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2018 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2018 r.: 17.174,82 zł. oraz gotówka w kasie: 1827,62 zł. (Bank Śląski S.A., nr konta: 34 1050 1445 1000 0012 0322 1674).
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2018: 236,68 zł (w tym ZUS: 197,68, od osób fizycznych 39,00)
– należności: 1538,83 zł. (w tym: rozrachunki z tyt. VAT: 1244; rozrachunki z tytułu dostaw i usług: 294,83)

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 344.130,08 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.

Ad 10.
Fundacja CDCN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ad 11.
W roku 2018 Fundacja CDCN nie przyjmowała i nie dokonywała płatności gotówką o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro.

§ 2
W okresie sprawozdawczym, przeprowadzona była kontrola dokumentów z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, obejmująca dokumentacje płacową oraz prawidłowość i terminowość składanych dokumentów za rok 2013. Uzupełniono niedopłatę z tytułu umowy zlecenia.


 DO GÓRY   ID: 55782   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm