L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2014SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2014:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:


Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 80 przybytków (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 2467-2547, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Elżbietę Chajdaś, Zbigniewa Dąbrowskiego, Piotra Hlebowicza (komplet czasopisma „Solidarność Zwycięży”), Mirosława Lewandowskiego, Jadwigę Miszalską, prof. Romana Mazurkiewicza (wraz z podobnymi drukami po prof. Wacławie Twardziku), Bogusława Sonika, Jacka Swałtka i Romana Włodka (wszyscy z Krakowa) oraz Ireneusza Banaszkiewicza z Częstochowy, Artura Kasprzykowskiego z Bielska-Białej, (prasa z Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność”) i Zbigniewa Nowickiego ze Szczecina,
- materiały dotyczące Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przekazane przez Czesława E. Blicharskiego (dalszy ciąg Archiwum Tarnopolskiego, nr 51-52), Irenę Kotowicz (czasopismo „Głosy Podolan”), ks. Witolda Kowalowa (ośrodek „Wołanie z Wołynia”) oraz Ryszarda Hubisza,
- publikacje dotyczące polskich zmagań niepodległościowych przekazane przez Bogdana Gancarza Mariana Kłapkowskiego, Leszka Jaranowskiego, Piotra A. Kalisza i Pawła Naleźniaka.
Ze sporym wysiłkiem organizacyjnym wiązała się sprawa zakupu „solidarnościowej” kolekcji po Zdzisławie Ruszelu, jednak pozyskane środki finansowe umożliwiły zakup obszernego zbioru, który wśród 268 niezależnych książek, ponad tysiąca numerów prasy podziemnej zawierał także 2292 szt. znaczków niezależnej poczty „Solidarności”, 1486 różnorodnych odznak i plakietek, a także 225 niezależnych kart pocztowych „Solidarności” oraz 36 imitacji banknotów.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteką Jagiellońską, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Karta. Nawiązano wymianę wydawnictw ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w Krakowie.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2014 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu (druki zwarte i ciągłe, niezależnej filatelistyki (znaczki, karty i koperty poczty „Solidarności”) oraz plakaty w sześciu formatach), opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2014 czytelnię FCDCN odwiedziło 130 czytelników, którym udostępniono 484 woluminów rękopisów i wszystkich kategorii druków.
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4
Tom 43 – Fedorowicz Szymon, Pułkownik Barta. Patriotyczna i niepodległościowa działalność pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthal (1893-1919), Kraków 2014

Program 5
Tom 44 – Majchrowski Jacek, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału , wyd. 3 popr. i uzup., Kraków 2014

B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 6
„Sowiniec” Nr 44-45 - 2014 (czerwiec/grudzień) – numery zawierające m.in. artykuły dotyczące 100. rocznicy wymarszu 1 Kompanii Kadrowej

C. Inne publikacje

Program 7
Kalisz Piotr Andrzej, Z krakowskich Oleandrów do Niepodległości, Kraków 2014


Wystawy

Program 8
„Cum tacent, clamant – Milcząc wołają”, wystawa fotografii Piotra Życieńskiego z ekshumacji poświęconej ekshumacji przeprowadzonej na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie zorganizowana w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej w dniach 1-21 lipca 2014 r. Wystawa zorganizowana została we współpracy z Fundacją Niepodległości z Lublina. Kurator wystawy: Dariusz Walusiak.


Program 9
„Z krakowskich Oleandrów do Niepodległości”, wystawa na ogrodzeniu i budynku Biblioteki Jagiellońskiej (informacja o wystawie i portret Marszałka Józefa Piłsudskiego zawieszony na wschodniej ścianie BJ) – 5 sierpnia – 30 września 2015. Kuratorzy wystawy: Piotr A. Kalisz i Adam Roliński. We wrześniu 2014 r. przedłużono pozwolenie władz miejskich na ekspozycję baneru na wschodniej ścianie budynku BJ do 15 sierpnia 2015.


Inne programy:

Program 10
Muzeum „Solidarności”. Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ "Solidarność" (www.solidar.pl)
Trzeci rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
W ramach realizowanego projektu opracowywano i katalogowano wydawnictwa drugiego obiegu i wydawnictwa emigracyjne związane z NSZZ "Solidarność".
- katalogowanie druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu;
- katalogowanie druków emigracyjnych dotyczących NSZZ "Solidarność";
- katalogowanie znaczków niezależnej poczty ("Solidarności" i in.);
- digitalizacja 100 kaset i taśm magnetofonowych, 1300 znaczków, kopert i kartek niezależnej poczty.
- katalogowanie i digitalizacja plakatów z lat 1976-1990

Program 11
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich (IV etap)
W roku 2014 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 12
Uruchomienie działającego przy Fundacji CDCN Obywatelskiego Komitetu na Rzecz Oleandrów. Organizacja konferencji prasowej na Oleandrach zwołanej w związku z podjęciem prac budowlanych na działce położonej w bliskim sąsiedztwie Domu J. Piłsudskiego oraz przygotowanie dwóch konferencji tematycznych „Oleandry – kolebka Niepodległości” (27 maja 2014 r.) i „Krakowskie Przestrzenie Wolności” (8 lipca 2014 r.).

Program 13
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 10.040,00
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 7.173,99
Sprzedaż antykwaryczna 1.095,75
---------------
razem 18.309,74

Koszty działalności gospodarczej 14.250,99
Dochód działalności gospodarczej w 2014 r.: 4.058,75 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (4.058,75 zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 19 marca 2014 r. dotycząca organizacji konferencji „Oleandry – kolebka Niepodległości” wspólnie z Obywatelskim Komitetem na Rzecz Oleandrów.

Uchwała nr 2 z 26 marca 2014 r. w sprawie uruchomienia planowanych na rok 2014 przedsięwzięć Fundacji CDCN związanych ze 100 wymarszu I Kompanii Kadrowej: przygotowania publikacji oraz organizacja wystawy na ogrodzeniu Biblioteki Jagiellońskiej.

Uchwała nr 3 z 21 maja 2014 r. dotycząca organizacji konferencji „Krakowskie Przestrzenie Wolności” wspólnie z Obywatelskim Komitetem na Rzecz Oleandrów.

Uchwała nr 4 z 19 listopada 2014 r. w sprawie przygotowania projektu bazy internetowej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym.

Uchwała nr 5 z 17 grudnia 2014 r. dotycząca podjęciu prac związanych ze zmianą statutu Fundacji CDCN.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2014 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 105.543,00
Działalność nieodpłatna 64.889,50
Przychody działalności gospodarczej: 18.309,74
-------------
Razem przychody w roku 2014: 188.742,24 zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 101.258,17
Działalność nieodpłatna 35.482,34
Koszty administracyjne 30.788,42
Koszty finansowe
Koszty działalności gospodarczej 14.250,99
-------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2014: 181.779,92 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 6.962,32 zł


Ad 7.
a) W roku 2014 Fundacja CDCN zatrudniała 4 pracowników (3 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 62.400,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 50.400,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2014 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2014 r.: 34.232,91 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2014: 6.866,49 zł (w tym z tyt. Podatku i ZUS: 2.620,76) – należności: 4.189,19 zł.


Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 91.000,00 zł.


Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.


Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 52431   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm