L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2007SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W ROKU 2007:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:

Uruchomienie nowego lokalu Fundacji CDCN
Trudna sytuacja lokalowa związana z remontem starego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, sygnalizowana we wcześniejszym sprawozdaniu sprawiła, że Fundacja dzięki staraniom reprezentanta Prezydenta Miasta w Zgromadzeniu Fundatorów otrzymała lokal (na preferencyjnych zasadach), przy ulicy Syrokomli 21.
Po zakończeniu remontu (również dzięki wsparciu finansowym Gminy Kraków) i wstępnym urządzeniu nowej siedziby (meble wypożyczone z Biblioteki Jagiellońskiej oraz z Zespołu Szkół Odzieżowych nr 2 w Krakowie) 5 lutego 2007 r. Fundacja uruchomiła swoją nową siedzibę. Pod koniec roku otwarto także czytelnię druków niezależnych i emigracyjnych z lat 1976-1989 (jedyną znaną tego typu) udostępniając ponad 2500 tytułów prasy drugiego obiegu oraz katalog podręczny wydzielony ze zbiorów. Znajdują się w nim aktualne wydawnictwa instytucji zajmujących się zagadnieniami walk narodu polskiego o niepodległość w XIX i XX w. (Fundacji CDCN, Ośrodka Karta, Fundacji Pomorskiej Armii Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej, stowarzyszeń kombatanckich i in.). Księgozbiór podręczny będzie systematycznie powiększany w miarę opracowywania zbiorów Fundacji i pozyskiwaniu nowych nabytków.

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 65 przybytki (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 1818-1883, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków uwagę zwraca archiwum Piotra Hlebowicza obejmujące materiały pochodzące z prowadzonej przez niego drukarni w Zagórzanach. Doskonale zakonspirowana drukarnia (ukryta w schronie pod podłogą) pracowała nieprzerwanie w latach 1982-1989 obsługując niezależne struktury NSZZ „Solidarność” głównie z terenu Krakowa-Nowej Huty. M. in. były tam drukowane znane w Krakowie pisma jak: „Solidarność Zwycięży”, „Hutnik”, krakowska edycja „Tygodnika Mazowsze” (w sumie 13 tytułów). Do naszych czasów przetrwały blachy offsetowe, diapozytywy, makiety i montaże. Kolekcja zawiera także zbiory Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej – m.in. zbiór stukilkudziesięciu tytułów prasy oficjalnej i niezależnej wydawanej przez narody zniewolone przez b. Związek Sowiecki (Łotyszów, Estończyków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Tatarów, Czeczenów, Gruzinów etc.) w latach 1988-1995.
Szczególnie cenne są pozyskane kolekcje fotografii autorstwa Jakuba Bodzionego, Piotra Mężyka i Jacka Wcisły (zeskanowano kilka tysięcy fotografii) obrazujące działalność NSZZ „Solidarność” Małopolska i Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz przedstawiające stan wojenny w Krakowie.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2007 udało się w pełni uruchomić internetowy katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wraz z systemem ich zamawiania on-line, dostępny ze strony BJ (Katalogi). Wykonano również skontrum zewidencjonowanych zasobów zgromadzonych na tych sygnaturach, przygotowano nowy ciąg uzupełnień (z nowych nabytków) oraz uzupełniono wybrane tytuły.
Wszystkie te prace do 1 sierpnia ub. roku wykonywane były przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu oraz stażystów i wolontariuszy. Od 1 sierpnia 2007 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z władzami UJ stan ten został powiększony do 1 etatu (2 osoby po ½ etatu) z puli BJ.
Mając na uwadze spowodowaną planowanym remontem konieczność rozśrodkowania magazynu, w którym przechowywane są zbiory pozostające w dyspozycji Fundacji CDCN prowadzone były intensywne prace zmierzające do szybkiego ich przemieszczenia w momencie wejścia firmy remontowej. W tym celu przygotowywane są powierzchnie magazynowe w lokalu FCDCN przy ul. Syrokomli 21, czemu towarzyszy wstępne opracowanie zgromadzonych darów.


Wydawnictwa:
A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:


Program 3(nr rej. projektów 77)
Tom 28 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).


Program 4(101)
Tom 34 - NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów dotyczących Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ „Solidarność” UJ przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego oddziału IPN - opracowaniu).


B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:


Program 5(109)
„Sowiniec” Nr 30 - 2007 (czerwiec) - zbiorowy

Program 6(110)
„Sowiniec” Nr 31 - 2007 (grudzień) - zbiorowy


Inne programy:

Program 7(88)
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
(opracowanie katalogu komputerowego prasy podziemnej z lat 1976-1990 – w opracowaniu).

Program 8(107)
Droga do wolności Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
(opracowanie pozyskanego archiwum, przygotowanie prezentacji internetowej na stronie: www.sowiniec.com.pl oraz produkcja filmu dokumentalnego).
Zabezpieczenie i naukowe opracowanie sprowadzonej do kraju przez Fundację CDCN kolekcji archiwaliów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych oraz popularyzacja tematyki związanej ze zbrojnym ruchem podziemnym w czasie drugiej wojny światowej. Zamierzano także przedstawić dzieje i losy żołnierzy najmniej znanej do tej pory formacji partyzanckiej z lat 1939-1945 jaką była Brygada Świętokrzyska NSZ. Szereg kontrowersji związanych z przemarszem z końcem II wojny światowej na Zachód zwartego oddziału Wojska Polskiego obok wycofujących się pod naporem armii sowieckiej Niemców, stawiał często pytania jak to było możliwe. Poszerzenie wiedzy i popularyzacja tematyki osiągnięte miały zostać poprzez uruchomienie strony internetowej dotyczącej Brygady Świętokrzyskiej oraz wyprodukowanie filmu dokumentalnego. Odbiorcami, do których skierowano podjęte działania są historycy, nauczyciele historii, studenci oraz wszyscy zainteresowani historią drugiej wojny światowej.

Opracowanie kolekcji.
Zakładany cel został osiągnięty poprzez opracowanie merytoryczne (archiwalne) oraz biblioteczne (zabezpieczenie przed niszczeniem i przygotowanie do udostępniania czytelnikom) cennej kolekcji dokumentów.
Opracowanie materiałów zawartych w Archiwum Brygady Świętokrzyskiej Koła Byłych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi opracowania tego typu materiałów. Przeprowadzone prace objęły szczegółową segregację i porządkowanie materiałów, usuniecie wszystkich zbędnych a zarazem niebezpiecznych dla trwałości materiału archiwalnego elementów, takich jak wszelkiego rodzaju spinacze, zszywki, foliowe koszulki, resztki wyschniętej taśmy klejącej etc. Kolejną czynnością było pogrupowanie archiwaliów w logiczne jednostki, uzupełnienie pierwotnie istniejących jednostek w materiały znajdujące się w innych częściach zbioru, a wewnętrznie spójnych z daną jednostką. Układ w ramach jednostek najczęściej ma charakter chronologiczny. W niektórych przypadkach został utrzymany pierwotny układ wg numerów sygnatur nadanych przez twórców archiwum, co po zostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Uzasadnieniem do pozostawienia powyższego układu są szczegółowe spisy dołączone do tych jednostek. Tak przygotowane jednostki zostały spisane pod kątem ich zawartości i poddane obwolutowaniu papierem bezkwasowym, a następnie spakowane w teczki i opisane. Kolejnym krokiem będzie nadanie im tymczasowych sygnatur ORP BJ i przygotowanie indeksu zawartości całości archiwum.

Digitalizacja fotografii, nagrań, filmów oraz odzyskanie danych z innych nośników.
Udało się zdigitalizować wymienione nośniki. Jedynie 13 spośród 68 dyskietek starego typu jest już w takim stanie technicznym, że nie udało się odzyskać zapisanych na nich danych.

Przygotowanie aplikacji internetowej (domena: www.brygadaswietokrzyska.pl), stanowiącej część serwisu internetowego Fundacji CDCN (www.sowiniec.com.pl). Prezentacja połączona jest z systemem wyszukiwawczym całego serwisu obsługującego zbiory.

Wprowadzanie danych.
Wprowadzono dane dotyczące zawartości kolekcji przekazanej przez kombatantów z USA (opis kolekcji), wprowadzono dane dotyczące oficerów i żołnierzy brygady, zaprezentowano wybraną część fotografii i nagrań, zamieszczono zwiastun filmu dokumentalnego i wspomnień żołnierzy brygady.
Zakres informacji dostępny w poszczególnych linkach w znaczny sposób poszerza wiedzę nt. Brygady Świętokrzyskiej. Szczególne znaczenie posiadają tu noty biograficzne oficerów i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej przygotowane przez prof. Cz. Brzozę. Ogółem na stronach internetowych znajdują się informacje (w różnym zakresie) dotyczące 1698 oficerów i żołnierzy, którzy przewinęli się przez Brygadę Świętokrzyską.

Film dokumentalny „Brygada Świętokrzyska”.
W filmie wykorzystano bogate archiwum fotograficzne znajdujące się w kolekcji archiwalnej przechowywanej obecnie w BJ, jak również zapisy filmowe relacji oficerów Brygady uczestniczących w przekazaniu materiałów w Krakowie w październiku 2005 r., w tym zmarłego we wrześniu 2007 r., inicjatora przekazania archiwum do BJ, Stefana Skalskiego-Celichowskiego. Wykorzystano także zdjęcia nakręcone w czasie wyjazdu zorganizowanego przez Fundację CDCN po otwarciu wystawy w październiku 20005 r. szlakiem bojowym Brygady przed opuszczeniem ziem polskich w styczniu 1945 r. (Pogwizdów-Uniejów-Żarnowiec-Solca). W celu podniesienia przekazu filmowego dokręcono fragmenty obrazujące walki partyzanckie, wykorzystując w tym celu grupę rekonstrukcji historycznej.
Film pokazany zostanie m.in. w TVP 3 (ustalenia daty emisji w toku), zaproponowany zostanie także TVP Polonia i TVP Historia. W styczniu 2008 odbył się pokaz filmu z dyskusją nt. formacji zbrojnych ruchu narodowego w czasie drugiej wojny światowej (wspólnie z IPN).


Program 9(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Opracowanie projektu rozbudowy i przygotowanie do wdrożenia nowej wersji portalu internetowego „Solidarni” (www.solidar.pl) oraz udostępnienie jej w szerszej bazie o dostępie: www.sowiniec.com.pl.
Wykonanie projektu nowego układu strony internetowej (chronologiczny podział dokumentów gromadzonych i udostępnianych w Fundacji CDCN - według lat wydania, wytworzenia lub pochodzenia).
Rozpoczęcie katalogowanie kolekcji rękopisów dotyczących drugiej wojny światowej z Komisji Historycznej b. ZBOWiD.
Katalogowanie największego w Krakowie zbioru prasy konspiracyjnej z okresu II wojny światowej znajdującego się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (wpisano 460 rekordów).
Uruchomienie opcji rejestracji informacji nt. pomników i tablic znajdujących się w Krakowie dotyczących drugiej wojny światowej.
Uzupełnienie katalogu wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego przechowywanych przez Fundację CDCN.
Uruchomienie strony dotyczącej Brygady Świętokrzyskiej NSZ (prezentacja kolekcji pozyskanej od kombatantów NSZ z USA - por. program 8).
Digitalizacja i opis nagrań oraz filmów ze zbiorów Fundacji CDCN (kilkanaście filmów i kaset audio) oraz uporządkowanie archiwum cyfrowego Fundacji (założenie ciągów sygnaturowych: CD i DVD).

Program 10(89)
Służba Bezpieczeństwa wobec społeczeństwa Krakowa i Małopolski 1976-1989
(projekt badawczy dotyczący stosunku komunistycznych służb specjalnych do społeczeństwa Krakowa i Małopolski - dalsze gromadzenie informacji dotyczącego w/w tematu - w opracowaniu).

Program 11(112)
Współpraca z nauczycielami historii
W 2007 nawiązano współpracę z zespołem doradców metodycznych nauczania historii Wydziału Edukacji UMK.
W dniach 25-26 września 2007 zorganizowano kolejne spotkania (pierwsze zorganizowano w 2006 r.) z nauczycielami historii. W sali amfiteatralnej im. Tischnera Instytutu Historii UJ przygotowano spotkania w programie których znalazły się wykłady prof. dr. hab. T. Gąsowskiego („Losy żołnierza polskiego na Wschodzie”), projekcja filmu dokumentalnego „Tajemnica Archiwum Robla” wyprodukowanego przez Fundację CDCN oraz multimedialna prezentacja stron internetowych fundacji (www.sowiniec.com.pl). W trakcie spotkań nauczycielom przekazano 1091 książek opublikowanych przez Fundację o wartości 6196,05 zł.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
działalność wydawnicza, sprzedaż książek 10750,85
skanowanie 12413,90
razem 23164,75

Koszty działalności gospodarczej 14722,15
Dochód działalności gospodarczej w 2007: 8442,60 zł
Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (8442,60. - zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 3 IV 2007 dotycząca przeceny niesprzedanych dotychczas (wybranych) publikacji opublikowanych przez Fundację CDCN.
Uchwała nr 2 z 20 IX 2007 dotycząca przekazania książek nauczycielom historii w trakcie planowanych spotkań.
Uchwała nr 3 z 9 X 2007 dotycząca podjęcia starań o uzyskanie stażystów lub praktykantów (absolwentów historii) do pracy w Fundacji w związku z uruchomieniem czytelni.
Uchwała nr 4 z 6 XI 2007 o uruchomieniu projektu internetowego "Archiwum Tarnopolskie Rodziny Blicharskich".


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2007 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:
Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 48737,70
Działalność nieodpłatna 48819,90

Przychody działalności gospodarczej: 23164,75

-------------
Razem przychody w roku 2007: 120722,35. – zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 48737,70
Działalność nieodpłatna
Wkład własny do projektów 14220. -
Koszty administracyjne 10338,19
(w tym wyposażenie czytelni - 3686,84)
Pozostałe koszty 407,56
Przecena wydawnictw 25148,05
Darowizny książek 6196,05
Koszty działalności gospodarczej 14722,15
--------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2007: 119769,70 - zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 952,65 - zł


Ad 7.
a) W roku 2007 Fundacja CDCN zatrudniała 1 pracownika (1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikowi fundacji: 3618,36. – zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 47820. - zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2007 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2007 r.: 6015,66. - zł (w tym w kasie 92,17 zł)
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe:
ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie
zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2007: 1360,33. - zł
Należności 4311,20. - zł


Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 48737,70. - zł.


Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.


Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński


 DO GÓRY   ID: 18947   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm