L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2004SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2004:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Zarząd: kadencja (3) 2002-2004
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Władysław Michał Krakowski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2.
Działalność statutowa:

W roku 2004 prowadzono prace nad 21 programami, z których ukończono 11.

Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 93 przybytki (w znacznej większości dary) - akcesje komputerowe 1510-1617, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów). Przekazane dokumenty i wydawnictwa dotyczą polskich zmagań niepodległościowych w latach 1914-1989.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
Opracowywanie akcesyjne, potwierdzanie odbioru i katalogowanie. Prace przerywane były przemieszczeniem magazynu związanym z remontem starego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.

Program 3
Instytut i Muzeum Niepodległości
Dalsze opracowywanie koncepcji powołania w Krakowie ośrodka badawczo-muzealnego skupiającego muzea, instytucje i związki kombatanckie zajmujące się działalnością niepodległościową (w związku z możliwością przeniesienia do Krakowa Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i Nowym Jorku).

Program 4
Księgozbiór Fundacji CDCN
Katalogowanie nowych nabytków wydawnictw zwartych i ciągłych (dary, wymiana i kupno).


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 5(76)
Tom 2 - Jan Pachoński, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich 1796-1807, oprac. Kamil Stepan i Adam Roliński, Oficerowie Legionów Polskich 1796-1807, t. 2. (zakończenie kilkuletniej pracy nad edycją jednej z ostatnich prac znanego historyka epoki napoleońskiej, prof. J. Pachońskiego)

Program 6(68)
Tom 23 - R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939 - (monumentalna praca zawierające informacje o promocjach, awansach i przeniesieniach ponad 50 tys. oficerów Wojska Polskiego w latach 1935-1939)

Program 7(55)
Tom 24 - Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 2 (drugi tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej).

Program 8(74)
Tom 25 - Jednoosobowy opozycjonista. Franciszek Grabczyk (wspomnienia i wybór dokumentów dotyczących inż. Franciszka Grabczyka - pracownika Huty im. Lenina, współpracownika Komitetu Obrony Robotników, prześladowanego przez SB)

Program 9(82)
Tom 26 - Rok 1914 w dokumentach i relacjach, wstęp i oprac. J. Cisek (wybór dokumentów i relacji dotyczących formowania i pierwszych walk oddziałów legionowych w 1914 r. - w opracowaniu)

Program 10(77)
Tom 30 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1934-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kraków 2003, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).


B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 11(79)
„Sowiniec” Nr 24 - 2004 (czerwiec), Kadrowiacy o sobie (zbiór wspomnień żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej ogłoszonych w prasie międzywojennej: „Strzelec”, IKC, „Naród i Wojsko” - wydanie fotooffsetowe)

Program 12(80)
„Sowiniec” Nr 25 - 2004 (grudzień) - numer zbiorowy


C. Inne publikacje

Program 13(83)
Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty
(wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej - oddział w Krakowie i NSZZ „Solidarność” - w opracowaniu)

Program 14(69)
Lech Mastalski, Oficerowie częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty zamordowani na Wschodzie (opracowanie biograficzne zawierające informacje o oficerach 7 DP - ofiarach NKWD z 1940 r. - w opracowaniu)

Program 15(88)
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (wykaz ponad 2500 tytułów prasy podziemnej z lat 1976-1990 - w opracowaniu).


Projekty filmowe:

Począwszy od 1 III 2001 r. przy Fundacji CDCN działa Studio Filmowe „Centrum”, dysponujące osobnym lokalem oraz sprzętem komputerowym do montażu nieliniowego. Przy studiu powstało Archiwum Filmowe Fundacji CDCN, gromadzące materiały filmowe, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową.

W roku 2004 w ramach działalności statutowej przygotowano następujące filmy reżyserowane przez pracownika Fundacji CDCN Dariusza Walusiaka:

Program 16(86)
„PRL - laboratorium pierestrojki” - film przygotowany przez FCDCN na Powszechny Zjazd Historyków w Krakowie

Program 17(78)
Krakowscy Montecassińczycy - film dokumentalny zawierający relacje uczestników bitwy pod Monte Cassino mieszających w Krakowie

„Musicie być mocni! Musicie być wierni! - film dokumentalny towarzyszący wystawie (zob. niżej) dotyczącej 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.


Wystawy:

Program 18(87)
Sport w Krakowie 1939-1945 - wystawa dokumentów obrazujących sytuację sportu polskiego w Krakowie w czasie drugiej wojny światowej - ze zbioru S. Chemicza przekazanego do Biblioteki Jagiellońskiej)

Program 19(81)
Musicie być mocni! Musicie być wierni! - 25. rocznica pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny (wystawa, katalog i film dokumentalny - wykorzystanie materiałów z archiwum krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Lato 79”)

Program 20
Małopolska w hołdzie Księdzu Jerzemu
(wspólnie z ZR NSZZ „Solidarność” i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - wystawa dokumentalna - prasa podziemna, ulotki, plakaty poświęcona osobie zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki)

Inne programy:

Program 21(84)
Seminarium: Polskie Państwo podziemne - fenomen w historii Europy (dotyczące znaczenia i roli Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej - 29 listopada 2004 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa)
 DO GÓRY   ID: 4183   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm