L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
O Fundacji \ StatutStatut

Fundacji

Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego


I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego zwana dalej Fundacją założona przez:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Gminę Kraków, oraz
Skarb Państwa – Wojewodę Krakowskiego, zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 maja 1998 roku w Krakowie przez notariusza Władysława Knuplerza rep. Nr A 2746/98, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991.46.203) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003.96.873), a także niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu właściwej realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza jego granicami.

§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. powołanie centrum programującego edukację i wychowanie w duchu patriotycznym,
2. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań na temat zmagań niepodległościowych Polaków w XIX i XX wieku,
3. przejmowanie zagrożonych zbiorów i ich konserwację,
4. współpracę w zakresie kompletowania zbiorów z innymi placówkami tego typu w kraju i za granicą,
5. przyjmowanie zbiorów dokumentów i archiwaliów,
6. uruchomienie i prowadzenie ośrodka muzealno-badawczego,
7. organizowanie pomocy i współpracę z innymi placówkami muzealno-dokumentacyjnymi,
8. ewidencję miejsc związanych z pamięcią walk niepodległościowych w Krakowie i Małopolsce,
9. wydawanie książek,
10. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
11. prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
12. prowadzenie portali internetowych.

§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność o podobnym charakterze.


III. Majątek Fundacji

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w gotówce w kwocie 40.100,00 zł. (czterdzieści tysięcy sto złotych).
2. Na kwotę określoną w pkt. 1 składają się: 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione w gotówce przez Skarb Państwa – Wojewodę Krakowskiego, 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione w gotówce przez Gminę Kraków oraz 100,00 zł. (sto złotych) wniesione w gotówce przez Uniwersytet Jagielloński.

§ 11
Majątek Fundacji zwiększają:
1. darowizny, spadki i zapisy,
2. dotacje,
3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z działalności gospodarczej.

§ 12
Darczyńca może zastrzec przeznaczenie przekazywanych środków na określone cele.

§ 13
Zbycie składników Fundacji może nastąpić, gdy:
1. uzasadnia to cel Fundacji,
2. nastąpiło ich zużycie,
3. utrzymywanie ich nie jest ekonomicznie uzasadnione.

§ 14
Nabywanie lub zbywanie nieruchomości przez Fundację wymaga zgody Zgromadzenia Fundatorów.


§ 15
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza możliwe jest jedynie wówczas, gdy aktywa wchodzące w skład spadku znacznie przewyższają długi spadkowe.

§ 16
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

IV. Organy Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Zarząd Fundacji,
3. Rada Nadzorcza.

§ 18
1. Zgromadzenie Fundatorów stanowią Fundatorzy – Założyciele Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów może powołać w skład Zgromadzenia Fundatorów inne osoby fizyczne lub prawne, które:
- dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, albo
- w inny, istotny sposób wspierają działalność Fundacji.
2. Fundatorzy działają w Zgromadzeniu Fundatorów osobiście lub przez swych przedstawicieli wyznaczonych przez każdego z nich. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć jednego przedstawiciela. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się przynajmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca.

§ 19
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu i sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, po wyrażeniu opinii na ten temat przez Radę Nadzorczą,
2. udzielanie zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie ich wynagrodzenia,
4. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, budżetu i preliminarza wydatków,
5. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
6. uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej,
7. ustalanie szczegółowych zasad zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
8. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach, na wniosek Fundatorów, Zarządu Fundacji lub Rady Nadzorczej.

§ 20
Obradom Zgromadzenia Fundatorów przewodniczy jeden z Fundatorów lub jego przedstawiciel.

§ 21
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie może być zarządzone na wniosek jednego z członków Zgromadzenia.

§ 22
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres dwóch lat.
2. Zarząd Fundacji oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji.

§ 24
1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie dla innych organów Fundacji.
3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
- opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych planów działania, planów finansowych i preliminarza budżetowego,
- kierowanie działalnością Fundacji stosownie do jej celów i zadań,
- zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu fundacji,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Fundacji.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik Fundacji powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.

§ 27
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Prezesa Rady, wybieranych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres dwóch lat.
2. Rada jest organem nadzoru Fundacji.
3. Członkowie Rady:
- nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 28
Rada Nadzorcza ma uprawnienia wnioskodawcze, opiniodawcze i nadzorcze. W szczególności Rada:
1. opiniuje bilans i sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
2. wyraża zgodę na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość przekracza jedną czwartą majątku Fundacji,
3. ma prawo składać wnioski do Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.

§ 29
Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz do roku. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów.

V. Działalność gospodarcza

§ 30
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje (zgodnie z polską klasyfikacją działalności):
– wydawanie książek – 58.11.Z
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – 58.14.Z
– wydawanie nagrań dźwiękowych – 59.20.Z
– działalność wydawnicza pozostała – 58.19.Z
– działalność usługowa związana z przygotowaniem druku – 18.13.Z
– reprodukcja nagrań dźwiękowych – 18.20.Z
– reprodukcja nagrań wideo – 18.20.Z
– reprodukcja komputerowych nośników informacji – 18.20.Z
– sprzedaż detaliczna książek – 47.61.Z
– sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych – 47.62.Z
– sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – 47.79.Z
– produkcja filmów i nagrań wideo – 59.11.Z
– rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo – 59.13.Z
– projekcja filmów – 59.14.Z
- dzierżawa własności i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z
- udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.40
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z
- działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z

§ 31
Cały osiągany dochód Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji, o których mowa w § 7 statutu. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Zgromadzenie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

VI. Przepisy końcowe.

§ 32
1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją o podobnym celu na warunkach określonych umową zawartą przez obie Fundacji.
2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1 decyzję podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera Prezes Zarządu Fundacji.

§ 33
1. Zmiany Statutu może dokonać Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
2. Zmiana nie może dotyczyć zasadniczych celów Fundacji.

§ 34
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji na wskutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków majątkowych podejmuje – na wniosek Zarządu Fundacji, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – Zgromadzenie Fundatorów.
2. W uchwale wyznacza się likwidatora, któremu służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
3. Sposób wykorzystania majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określi uchwała Zgromadzenia, jednakże zbiory Fundacji przechodzą na własność Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 35
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Szczegółowy sposób podania sprawozdania do publicznej wiadomości określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.
2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 DO GÓRY   ID: 521   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm