L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2009SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W ROKU 2009:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 73 przybytków (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 1986-2059, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwraca:
- zbiór prasy podziemnej i fotografii przekazana przez Leszka Śledzia, drukarza czasopisma „Hutnik”,
- dokumenty dotyczące działalności Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej z lat 30. XX w. ze zbiorów kpt. J. Turaszwili (dokumenty sygnowane przez członków Zarządu Klubu: gen. Zygmunta Piaseckiego, dowódcę Krakowskiej Brygady Kawalerii, płk. Aleksandra Hertela, i in.),
- materiały przekazane przez Alfreda Znamierowskiego: nagrania audycji z „Głosu Ameryki”, zbiór wydawnictw emigracyjnych,
- zbiór wywiadów z redaktorami prasy drugiego obiegu przeprowadzonych przez dr. Pawła Naleźniaka,
- materiały przekazane przez rodzinę kpt. Franciszka Pększyca-Grudzińskiego (zbiór dokumentów, rękopisów, fotografii, wycinków prasowych dotyczący poległego w bitwie pod Modliborzycami 3 czerwca 1915 r. oficera Legionów Polskich),
- zbiór materiałów po Andrzeju Izdebskim, działaczu niepodległościowym z Krakowa (KPN),
- biblioteczka wydawnictw niezależnych NSZZ „Solidarność” Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie,
- Archiwum NSZZ „Solidarność” Sekcji Oświaty w Krakowie i redakcji czasopisma „Solidarność Nauczycielska” zgromadzone przez śp. Wandę Żychowską.
Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2009 kontynuowano opracowanie wydawnictw ciągłych drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.
Digitalizacji poddano kilkadziesiąt kaset magnetofonowych, kilkanaście tytułów prasy drugiego obiegu oraz blisko 3000 stron innych dokumentów (łącznie 13 tys. skanów).
Wszystkie te prace wykonywane były przez dwóch pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu, jednego pracownika zatrudnionego na cały etat oraz jednego pracownika na 1/4 etatu (księgowość). Do końca roku stan ten zwiększył się o trzy etaty.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2009 czytelnię FCDCN odwiedziło 319 czytelników (wzrost o 30% w porównaniu z rokiem 2008), którym udostępniono 1242 woluminów druków zwartych i ciągłych oraz kilka tysięcy sztuk jednostek specjalnych (fotografii, plakatów, druków ulotnych).
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych.


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(nr rej. projektów 77)
Tom 28 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).

Program 5(101)
Tom 34 - NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów dotyczących Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ „Solidarność” UJ przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego oddziału IPN – w druku).

Program 6(131)
Tom 37 - Józef Herzog – żołnierz niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, oprac. i wstęp Przemysław Wywiał (wybór wspomnień, opracowań, przemówień oraz fragmenty korespondencji urzędowej i osobistej mjr. Józefa Herzoga, żołnierza I Brygady Legionów Polskich, zawodowego oficera II RP, znanego działacza niepodległościowego - w druku)

Program 7(132)
Tom 39 - Grzegorz Baziur, „Wierni Polsce Niepodległej”. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945-1956 (monografia obejmująca zestawienie 72 młodzieżowych organizacji konspiracyjnych działających w województwie krakowskim w latach 1945-1956 - w druku)

Program 8(130)
Tom 40 - Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (kolejna część wspomnień twórcy Archiwum Tarnopolskiego - w opracowaniu)

B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 9(127)
„Sowiniec” Nr 34/35 - 2009 (czerwiec/grudzień) – numer poświęcony Czesławowi Blicharskiemu, twórcy Archiwum Tarnopolskiego z okazji 90 rocznicy urodzin

C. Inne wydawnictwa:

Program 10(117)
Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy. Dawne województwa I Rzeczypospolitej: wołyńskie, podolskie, bracławskie, kijowskie oraz Odessa, Kiszyniów i Tbilisi (kolejny tom publikacji-przewodnika po cmentarzach polskich na Kresach)

Program 11(119)
Kulińska Lucyna, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1922-1939 (monografia dotycząca działalności terrorystycznej skrajnych organizacji ukraińskich w II Rzeczypospolitej)

Program 12(122)
O pomnikach, grobach i bohaterach Ziemi Krzeszowickiej, zebrała i oprac. Dorota Strojnowska (publikacja książkowa – w roku 2009 wykonano dokumentację fotograficzną pomników, tablic i nagrobków– w opracowaniu)

Inne programy:

Program 13(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Uruchomienie podstrony www.wolynswiadkowie.info obejmującej prezentację relacji mieszkańców Wołynia z lat 1918-1939 i okresu II wojny światowej. Kontynuowano prace nad przygotowaniem indeksów: tytułowego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu.

Program 14(112)
Współpraca z nauczycielami historii
W 2009 r. kontynuowano współpracę z zespołem doradców metodycznych nauczania historii Wydziału Edukacji UMK. Zorganizowano kolejne spotkania z nauczycielami historii:
- 23 września 2009 – „Dramat wrześniowy 1939” – emisja filmu M. Bobka, Moje życie w mundurze. Dramat wrześniowy; referaty: Tomasz Gąsowski, Janusz Mierzwa, Piotr Mikietyński, wstęp do filmu Marek M. Tytko (w historycznej sali 56 Collegium Novum)

Program 15(134)
Wychowanie patriotyczne dla nauczycieli historii
Konwersatorium przygotowane wspólnie z Instytutem Historii UJ na II semestr roku akademickiego 2009/2010 – prowadzenie dr Marek M. Tytko.

Program 16(126)
Wołyń – świadkowie, projekt oral history (dźwiękowa rejestracja wywiadów z mieszkańcami Wołynia – sporządzono 10 wywiadów przeprowadzonych przez Jakuba Gałęziowskiego)

Program 17(129)
Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu
(w roku 2009 wykonano pierwszy etap projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej - wykonanie bibliografii zawartości oraz sporządzenie indeksów do numerów 1-250 „Tygodnika Mazowsze”, uruchomienie strony internetowej: www.drugiobieg.info)

Program 18(133)
Wyszliśmy z NZS. Działalność kulturalna NZS w latach osiemdziesiątych. Wystawa, Kraków, październik 2009 (wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem NZS 1980, kuratorzy wystawy: Adam Kalita i Adam Roliński)


Ad 3.
Działalność gospodarcza:
Przychody z działalności gospodarczej
Udostępnienie ilustracji i skanowanie 16675,73
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 23896,28
Sprzedaż antykwaryczna 117,22
Sprzedaż płyt DVD 565,00
-------
razem 41254,23
Koszty działalności gospodarczej 26323,98
Dochód działalności gospodarczej w 2009 r.: 14930,25 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (14930,25 zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:
Uchwała nr 1 z 17 marca 2009 r. dotycząca o podjęciu współpracy nad digitalizacją i upowszechnieniem Archiwum Tarnopolskiego wspólnie z portalem www.kresy.pl.
Uchwała nr 2 z 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia wspólnie z Instytutem Historii UJ konwersatorium dla nauczycieli historii i studentów: „Wychowanie patriotyczne dla nauczycieli historii”.
Uchwała nr 3 z 18 listopada 2009 r. o podjęciu współpracy z ZR NSZZ „Solidarność Małopolska i Komisją Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność” przy organizacji w roku 2010 Muzeum Solidarności w Krakowie
Uchwała nr 4 z 16 grudnia 2009 r. dotycząca podjęcia współpracy z Instytutem Katyńskim w Polsce przy tworzeniu portalu internetowego dotyczącego Instytutu Katyńskiego i Golgoty Wschodu.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
W roku 2009 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 120077,56
Działalność nieodpłatna 33706,96
Przychody działalności gospodarczej: 41254,23
-------------
Razem przychody w roku 2009: 195038,75 zł

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 93711,49
Działalność nieodpłatna 2920,00
Koszty administracyjne 24496,07
Pozostałe koszty 432,26
Darowizny książek 1875,00
Koszty działalności gospodarczej 26323,98
------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2009: 149758,80 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi: 45279,95 zł


Ad 7.
a) W roku 2009 Fundacja CDCN zatrudniała 4 pracowników (3 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 69187,87 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 26920 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2009 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2009 r.: 61360,31 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2009: 9025,79 zł – należności: 10166,90 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 120506,56 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 32555   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm