L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2017SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2017:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:


Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 51 dostawców (akcesje komputerowe 2693-2744), obejmujące ponad tysiąc jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- śląskie wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Macieja Mikułę z Gliwic
- materiały (fotografie, dyplomy i publikacje) po kpt. W. Madalińskim żołnierzu AK i Kompanii Wartowniczych przekazane przez E.T. Musial z USA
- materiały dotyczące Radia Wolna Europa (wewnętrzne biuletyny radiowe oraz nagrania) przekazane przez Tomasza Mianowicza
- zbiór 45 kaset magnetofonowych zawierających nagrania z okresu stanu wojennego przekazane przez Grzegorza Niecia
- rękopis (maszynopis) pełnej wersji wspomnień mjr. Ludwika-Nowakowskiego „Bułgara” z lat 1913-1919 przekazany przez wnuka Krzysztofa Nowakowskiego.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Jagiellońską i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.
Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2017 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów. W związku z rozpoczęciem realizacji bibliografii wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce, skupiono się na tej części wydawnictw.
Przeprowadzano też prace porządkowe w nowym magazynie po przeprowadzce do Biblioteki Jagiellońskiej.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2017 zbiory Fundacji udostępniano w Gabinecie Rara Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz czytelni Fundacji CDCN przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN). Z czytelni skorzystało 165 czytelników, którym udostępniono 585 woluminów rękopisów, wszystkich kategorii druków i zbiorów specjalnych.
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.


Wydawnictwa:

Program 4(180)
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce. 1977-1990
Rozpoczęcie prac nad opracowaniem bibliografii krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej z lat 1977-1990 (w sumie zebrano informacje o ponad 700 tytułach: czasopism, biuletynów, komunikatów i serwisów informacyjnych publikowanych przez struktury NSZZ „Solidarność”, NZS, KPN, FMW, PPN i in.).


Program 5(183)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” 2017, nr 50-51.Wystawy

Program 6(182)
W kontrze. Solidarność Małopolska w stanie wojennym
Wystawa zorganizowana przez Muzeum PRL-u, Fundację CDCN i Stowarzyszenie Sieć Solidarności (otwarcie 17 października 2017 r.). Kurator: Andrzej Malik. W czterech częściach: Represje, Formy oporu, Budowa struktur i Ofiary pokazano dokumenty, archiwalia, fotografie i pamiątki, w dużej mierze ze zbiorów Fundacji CDCN.


Inne programy:

Program 7(150)
Muzeum „Solidarności”
Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” (www.solidar.pl). Dalsze uzupełnianie poszczególnych części kolekcji.


Program 8(172)
„Miejscownik” konspiracji krakowskiej z lat 1939-1945
Kontynuacja projektu Janusza Bastera nad opracowaniem bazy dokumentów, fotografii, cytatów z artykułów, opracowań i relacji, dotyczących miejsc istotnych z punktu widzenia funkcjonowania konspiracji krakowskiej przeciw okupantowi niemieckiemu i terrorowi stalinowskiemu.


Program 9(143)
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich
W roku 2017 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.


Program 10(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.


Program 11(181)
Nadzwyczajny Profesor
Film dokumentalny o znanym historyku prof. Henryku Wereszyckim (1898-1990) w reżyserii Mariusza Srokola. Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska.


Program 12(178)
W 100-lecie odzyskania Niepodległości
Projekt zmierzający do zebrania materiałów dokumentujących wysiłek mieszkańców Krakowa i Małopolski w dziele odzyskania Niepodległości. W wyniku szeroko zakrojonej kwerendy uzyskano nowe materiały dotyczące historii Legionów Polskich widzianych z perspektywy Krakowa, budowy i ochrony Kopca J. Piłsudskiego, krakowskiego Domu J. Piłsudskiego na Oleandrach, sporządzono wykaz ziem złożonych na Kopcu J. Piłsudskiego, sporządzono listę krakowskich legionistów oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem ich not biograficznych, zebrane materiały wykorzystane zostaną do przygotowywanych wystaw planowanych na rok 2018.


Program 13(179)
Renowacja nagrobka Jacka Żaby
Wykonanie nowego nagrobka Jacka Żaby na cmentarzu w Krakowie-Batowicach.
Jacek Żaba (1963-1989), pracownik MPK w Krakowie, działacz NSZZ „Solidarność”, oskarżony o terroryzm, skazany na 1,5 roku więzienia, zginął tragicznie 5 lutego 1989 r.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 9327,41
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 6959,00
Sprzedaż antykwaryczna 87,28
Przychody finansowe 4,37
------------
razem 16378,06


Koszty działalności gospodarczej 13210,34
Pozostałe koszty finansowe 688,70
Razem koszty dz. gosp. 13899,04

Dochód działalności gospodarczej w 2017 r.: 2479,02 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (2479,02 zł)


Ad 4.

Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 11 stycznia 2017 r. dotycząca podjęcia starań o dofinansowanie filmu dokumentalnego o prof. Henryku Wereszyckim z funduszu Filmoteki Małopolskiej

Uchwała nr 2 z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia przygotowań do organizacji wystawy z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania wolności przez Polskę pt.: „Kraków dla Niepodległości”.

Uchwała nr 3 z 19 lipca 2017 r. dotycząca podjęcia współpracy z Muzeum PRL-u w Krakowie i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności przy organizacji wystawy dotyczącej stanu wojennego w Małopolsce.

Uchwała nr 4 z 6 września 2017 r. w sprawie porozumienia z Pocztą Polską S.A. w sprawie świadczenia usług promocyjnych.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2017 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 136.678,37
Przychody działalności gospodarczej: 16.378,06
-------------
Razem przychody w roku 2017: 153.056,43 zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 90.211,67
Koszty administracyjne dz. statut. 15.196,11
Koszty finansowe (dz. gosp.) 688,70
Koszty działalności gospodarczej 13.210,34
------------------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2017: 119.306,82 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 33.749,61 złAd 7.
a) W roku 2017 Fundacja CDCN zatrudniała 1 pracownika (¼ etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 7.365,35 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 39.650,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2017 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2017 r.: 37.795,07 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2017: 10.348,68 zł (w tym ZUS: 197,68, od osób fizycznych: 1632,00, z tytułu dost. i usł.: 60,00 i VAT – 8459,00)
– należności: 30 zł.


Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 26.000,00 zł.


Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.

 DO GÓRY   ID: 55781   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm