L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2006SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W ROKU 2006:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 42901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski, 31-457 Kraków, ul. Meissnera 6/192
Członek Zarządu: Adam Roliński, 30-348 Kraków, ul. Miłkowskiego 21/46
Członek Zarządu: Stanisław Markowski, 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/10
Członek Zarządu: Władysław Michał Krakowski, 31-524 Kraków, ul. Grunwaldzka 19

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2.
Działalność statutowa:

Plany remontowe Biblioteki Jagiellońskiej i związana z tym konieczność znalezienia nowego lokalu, zdominowały działalność Fundacji CDCN w roku 2006. W obliczu zagrożenia funkcjonowania Fundacji Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Fundatorów z pytaniem o ich dalsze zamierzenia. Władze Fundacji w pełni akceptując dotychczasowe dokonania Zarządu zapewniły o konieczności dalszego działania. Reprezentant Prezydenta Miasta w Radzie Nadzorczej przedstawił propozycję pozyskania z puli Prezydenta Miasta nowego lokalu (ul. Syrokomli 21). W związku z tym wstrzymano podejmowanie nowych projektów, skupiając się na dokończeniu wcześniej rozpoczętych.
W rezultacie podjętych działań kontynuowano prace nad 13 programami, przygotowując jednocześnie przeprowadzkę do nowego lokalu. Trwający remont spowodował przemieszczenie magazynu Fundacji w obrębie BJ oraz czasowe przeniesienie siedziby (listopad 2006) do Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 96 przybytki (w znacznej większości dary) - akcesje komputerowe 1721-1817, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega dokładna inwentaryzacja pozyskanych zbiorów. Przekazane dokumenty i wydawnictwa dotyczą polskich zmagań niepodległościowych w latach 1914-1989. Wśród najważniejszych uwagę zwraca archiwum Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej (częściowo depozyt) przekazane przez Tomasza Gugałę, zbiór wydawnictw niezależnych przekazanych przez Marię Czyżową (członka Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym), kolekcja wydawnictw niezależnych po Irenie Molasy (redaktorze krakowskiej prasy podziemnej), materiały po Kazimierzu Bugajskim, członku Zespołu Prawnego MKZ NSZZ „Solidarność” Małopolska oraz archiwalia NSZZ „Solidarność” Wydziału Prawa UJ.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W ramach opracowywania wydawnictw drugiego obiegu dokonano konwersji opisów bibliograficznych dotychczas skatalogowanych wydawnictw zwartych i ciągłych (z bazy w DOS) do aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.sowiniec.com.pl lub www.solidar.pl. Konwersji uległo blisko 7000 rekordów. Rozpoczęto także szkontrum magazynowe tytułów ciągłych w związku z przeprowadzką do nowego lokalu Fundacji.
W grudniu 2006 r. przekazano do Oddziału Rękopisów BJ pozyskane przez Fundację archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz zbiór dokumentów dotyczących sportu w Krakowie w okresie II wojny światowej przekazany przez S. Chemicza.
Podjęto także działania związane z opracowywaniem nowych nabytków i udostępnianie zbiorów, poprzez aplikację internetową www.solidar.pl

Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 3(nr rej. projektów 77)
Tom 28 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kraków 2003, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).

Program 4(100)
Tom 32 - Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów, wstęp, wybór i oprac. Marcin Orski, Adam Roliński i Ewa Zając, Kraków 2006, ss.656 + CD (obszerny wybór dokumentów dotyczących legalnego okresu działalności NSZZ „Solidarność” Małopolska pochodzących z archiwum ZR Małopolska NSZZ „Solidarność” przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego Oddziału IPN)

Program 5(107)
Tom 33 - Stefan Maciejewski, Wojna polsko-polska. Dziennik 1980-1983, Kraków 2007, ss. 441, [3] (zapiski dziennikarza „Gazety Krakowskiej” - m. in. opis przebiegu weryfikacji środowiska dziennikarskiego Krakowa w stanie wojennym)

Program 6(101)
Tom 34 - NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1983. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. Tomasz Gąsowski i Adam Roliński (wybór dokumentów dotyczących Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ pochodzących z Archiwum KZ NSZZ „Solidarność” UJ przechowywanego w Fundacji CDCN i krakowskiego oddziału IPN - opracowaniu)

B. „Sowiniec”. Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 7(94)
„Sowiniec” Nr 28 - 2006 (czerwiec) - zbiorowy

Program 8(95)
„Sowiniec” Nr 29 - 2006 (grudzień) - zbiorowy

C. Inne publikacje

Program 9(88)
Katalog wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (wykaz ponad 2500 tytułów prasy podziemnej z lat 1976-1990 - w opracowaniu).

Program 10(106)
Mieczysław Wojciechowski, Tam została moja młodość. Opowieść wołyńska (unikatowe wspomnienia Polaka „zza Zbrucza”, urodzonego w Antoninach na Ukrainie. Książka pokazuje sytuację resztek ludności polskiej, ocalałej po stalinowskich czystkach etnicznych w tzw. „pasie polskim” we wschodniej części Wołynia. Przymusowa służba w armii sowieckiej umożliwiła Autorowi wymarzony powrót do Ojczyzny. Równie ciekawe są dalsze jego losy, służba w KBW, walki z UPA oraz służba w LWP, ukazujące brutalne realia komunizowanej, powojennej Polski).

Inne programy:

Program 11(90)
„Solidarna Małopolska” - serwis internetowy (serwis internetowy przygotowany z okazji 25. lecia powstania NSZZ „Solidarność” zawierający opis zbiorów „solidarnościowych” przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej i Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego - w opracowaniu)

Program 12(103)
Polska Podziemna (serwis informacyjny zbiorów BJ i FCDCN dotyczących II wojny światowej - rozwinięcie projektu: Niezłomni. Pokolenie lat wojny i okupacji w Małopolsce, realizowanego w 2005 r. (rozpoczęto opracowywanie zbioru relacji pochodzącego z archiwum b. Komisji Historycznej ZBOWiD w Krakowie oraz katalogowanie prasy konspiracyjnej ze zbiorów BJ)

Program 13(89)
Służba Bezpieczeństwa wobec społeczeństwa Krakowa i Małopolski 1976-1989
(projekt badawczy dotyczący stosunku komunistycznych służb specjalnych do społeczeństwa Krakowa i Małopolski - w opracowaniu)

Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
działalność wydawnicza, sprzedaż książek: 23.329,30 zł.
skanowanie: 1383,52 zł.
------------
razem 24.712,82 zł.

Koszty działalności gospodarczej: 21.172,97 zł.

Dochód działalności gospodarczej w 2006 r.: 3539,85 zł.

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (3539,85 zł.)

Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 16 II 2006 r. dotycząca podjęcia działań zmierzających do pozyskania nowego lokalu.
Uchwała nr 2 z 22 III 2006 r. dotycząca wstrzymania uruchamiania nowych projektów do czasu wyjaśnienia sytuacji lokalowej.
Uchwała nr 3 z 20 IV 2006 r. o przygotowaniu raportu do RN i Zgromadzenia Fundatorów w celu uzyskania decyzji co do dalszych warunków funkcjonowania Fundacji.

Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2006 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność nieodpłatna: 35.939 zł.

Przychody działalności gospodarczej: 24.712,82 zł.
--------------------------------------------
Razem przychody w roku 2006: 60.651,82 zł.

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:
Realizacja celów statutowych:
Działalność nieodpłatna: 4805 zł.
Koszty administracyjne: 7087,59 zł.
Pozostałe koszty: 333,45 zł.
Koszty działalności gospodarczej: 21.172,97 zł.
--------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2006: 33.399,01 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi: 27.252,81 zł.

Ad 7.
a) W roku 2006 Fundacja CDCN zatrudniała 1 pracownika (1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikowi fundacji: 4426,83 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 13.060 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2006 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2006 r.: 5199,48 zł. (w kasie 560,98 zł.)
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe:
ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2006 r.: 10.000 zł. Należności: 1651,60 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 14.000 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.


Prezes Zarządu - prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu - mgr Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 12495   A:          

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm