L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2012SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2012:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 82 przybytki (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 2290-2372, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwraca: kolekcja wydawnictw niezależnych i emigracyjnych przekazanych przez Bibliotekę Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (blisko 1000 woluminów), a także materiały z okresu 1918-1939 przekazane przez ks. Szymona Fedorowicza, zbiór prasy konspiracyjnej z drugiej wojny światowej przekazany przez Dariusza Piekarskiego, materiały dotyczące Marii Łomnickiej, nauczycielki gimnazjalnej z Tarnopola, przekazane przez Marię Wolską oraz materiały „solidarnościowe” przekazane przez Marię Burzyńską (po mężu Andrzeju Burzyńskim, działaczu NSZZ „Solidarność” UJ), Andrzeja Łaptasia (zbiór wydawnictw emigracyjnych i drugoobiegowych), Macieja Macha (archiwum Tajnej Komisji Robotniczej Hutników HiL), Elżbiety Nowickiej (kolekcja wydawnictw drugiego obiegu wydawniczego) i Krzysztofa Płeszki (NSZZ „Solidarność” UJ).
Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2012 kontynuowano opracowanie wydawnictw ciągłych drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.
Digitalizacji poddano 150 kaset i taśm magnetofonowych
Wszystkie prace wykonywane były przez dwóch pracowników zatrudnionych na pełny etat, trzech pracowników na 1/2 etatu oraz jednego pracownika na 1/4 etatu (księgowość).


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2012 czytelnię FCDCN odwiedziło 301 czytelników, którym udostępniono 1705 woluminów druków zwartych i ciągłych oraz kilka tysięcy sztuk jednostek specjalnych (fotografii, plakatów, druków ulotnych).
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych.


Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(nr rej. projektów 77)
Tom 34 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, pod red. Lucyny Kulińskiej i Adama Rolińskiego, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej).

Program 5(141)
Tom 40 - Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (wspomnienia twórcy Archiwum Tarnopolskiego dotyczące gromadzenia kolekcji obejmujące lata 1956-2008).

Program 6(155)
Tom 42 – Julian Kwiek, W Grudzień 1970 w Krakowie w świetle dokumentów. Przebieg wydarzeń i konsekwencje


B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 7(152)
„Sowiniec” Nr 40-41 - 2012 (czerwiec/grudzień) – numery dotyczące działalności opozycyjnej w Krakowie-Nowej Hucie w latach 1980-1989 (Tajna Komisja Robotnicza Hutników i strajk kwietniowo-majowy 1988 r.)


Inne programy:

Program 8(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad przygotowaniem indeksów: tytułowego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu.

Program 9(143)
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich
W roku 2012 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 10(153)
Głosy „Solidarności” (2)
Drugi etap prac związanych z digitalizacją najważniejszych nagrań ze zgromadzonej w ostatnich latach obszernej kolekcji nagrań z lat 1977-1989 dotyczących działalności opozycji antykomunistycznej, głównie „solidarnościowej”. Digitalizacji poddano 150 taśm i kaset magnetofonowych (archiwum TKRH – demonstracje uliczne w Krakowie-Nowej Hucie oraz część archiwum Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Krakowie-Mistrzejowicach – opisy nagrań zob. www.sowiniec.com.pl / Polska Solidarna / Archiwum fonograficzne / dokumentacja).

Program 11(129)
Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu
(w roku 2012 wykonano kolejny etap projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – wykonano bibliografię zawartości oraz sporządzono indeksy do czasopisma „Z Dnia na Dzień” (Wrocław, 1985-1990).

Program 12(154)
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
Wystawa i pokaz druku z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (wspólnie z IPN w Krakowie)

Program 13(150)
Muzeum „Solidarności”
Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ "Solidarność" (www.solidar.pl)
Pierwszy rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 41.652,00
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 8.115,30
Sprzedaż antykwaryczna 187,80
------------
razem 49.954,80

Koszty działalności gospodarczej 17.309,92
Dochód działalności gospodarczej w 2012 r.: 32.644,18 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (32.644,18 zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 29 czerwca 2012 r. dotycząca uruchomienia praktyk studenckich dla studentów historii UJ.
Uchwała nr 2 z 17 października 2012 r. w sprawie przygotowania projektu badawczego dotyczącego drugiego obiegu wydawniczego w PRL.
Uchwała nr 3 z 28 listopada 2012 r. o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2012 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 150.800,00
Działalność nieodpłatna 2.255,53
Przychody działalności gospodarczej: 49.954,10
-------------
Razem przychody w roku 2012: 203.009,63 zł

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 127.932,34
Działalność nieodpłatna 8.295,52
Koszty administracyjne 18.595,79
Koszty finansowe
Koszty działalności gospodarczej 17.309,92
------------------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2012: 172.133,57 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 30.876,06 zł


Ad 7.
a) W roku 2012 Fundacja CDCN zatrudniała 2 pracowników (2 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 58.278,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 75.870,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2012 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2012 r.: 63.265,62 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2012: 4.357,59 zł – należności: 1000,10 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 88.000,00 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 52429   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm