L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2010SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W ROKU 2010:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
(Organizacja Pożytku Publicznego)
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Ad 2
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 128 przybytków (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 2060-2188, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwraca:
- kolejna część dokumentacji do Archiwum Tarnopolskiego, przekazana przez Czesława Blicharskiego,
- zbiór książek i czasopism przekazanych przez Ryszarda Hubisza (w tym komplety czasopism kresowych, m. in.: „Semper Fidelis”, „Cracovia Leopolis”, „Kresowe Stanice”, „Gazeta Lwowska” oraz 117 wol. serii Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej 1939),
- druga część zbioru wywiadów z redaktorami prasy drugiego obiegu przeprowadzonych przez dr. Pawła Naleźniaka,
- materiały przekazane przez Franciszka Leszka Pększyca (zbiór dokumentów, rękopisów, fotografii członków rodziny: Jana Tadeusza Pększyca oraz Jadwigi i Stanisława Kusińskich),
- druga część archiwum NSZZ „Solidarność” Sekcji Oświaty w Krakowie,
- druga część materiałów z amerykańskiego archiwum rodziny Władysława Daniłowicza („Dana”),
- komplety prasy drugiego obiegu z Lublina i Szczecina,
- publikacje z zasobu Fundacji Polskiej Sztuki Sakralnej prowadzonej przez Janinę Natusiewicz-Mirer, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej,
- materiały z archiwum płk. dr Czesława Hake z Białegostoku, oficera 9 PSK, uczestnika kampanii wrześniowej,
- powielacz przekazany przez Janusza Pierzchałę.

Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2010 kontynuowano opracowanie wstępnie (akcesyjnie) bieżących nabytków oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.
Wszystkie te prace wykonywane były przez trzech pracowników zatrudnionych na cały etat, dwóch na ½ etatu oraz jednego pracownika na 1/4 etatu (księgowość).


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2010 czytelnię FCDCN odwiedziło 444 czytelników (wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2009), którym udostępniono 2666 woluminów druków zwartych i ciągłych oraz kilka tysięcy sztuk jednostek specjalnych (fotografii, plakatów, druków ulotnych).
Uzupełniono zasób czytelni (ponad 1200 wol.) podręcznej Fundacji, dostępne wydawnictwa zostały ułożone według dziesięciu działów tematycznych:
- publikacje ogólne
- instytucje pamięci (publikacje IPN, FCDCN, Ośrodka Karta, Fundacji „Archiwum Pomorskie AK”),
- czasy przedrozbiorowe i rozbiory
- I wojna światowa (1914-1918)
- walki o granice (1918-1921)
- II Rzeczypospolita (1918-1939)
- II wojna światowa (1939-1945)
- emigracja (1945-1989)
- opozycja antykomunistyczna (1945-1989)
- Kresy
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych.

Wydawnictwa:

A. Seria: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:

Program 4(nr rej. projektów 77)
Tom 28 - Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, cz. 2, wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945, t. 3 (trzeci tom serii wydawniczej zawierającej dokumenty dotyczące stosunków polsko-ukraińskich na Kresach w czasie II wojny światowej - w opracowaniu).

Program 5(130)
Tom 40 - Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (kolejna część wspomnień twórcy Archiwum Tarnopolskiego - w opracowaniu)

B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

Program 6(127)
„Sowiniec” Nr 36/37 - 2010 (czerwiec/grudzień) – numer częściowo poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej
Inne programy:

Program 7(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
(dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl,. kontynuacja prac nad przygotowaniem indeksów: tytułowego, osobowego i przedmiotowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu)

Program 8(112)
Współpraca z nauczycielami historii
(kontynuacja współpracy z zespołem doradców metodycznych nauczania historii Wydziału Edukacji UMK - organizator: dr Józef Winiarski, przew. zespołu doradców metodycznych. W dniu 15 września 2010 r. w czytelni FCDCN odbyło się zebranie nauczycieli metodyków miasta Krakowa z przedstawicielem OKE w Krakowie – wystąpienie dr. Marka M. Tytko nt. wychowania patriotycznego)

Program 9(134)
Konwersatorium z wychowania patriotycznego dla nauczycieli historii
(konwersatorium przygotowane wspólnie z Instytutem Historii UJ na II semestr roku akademickiego 2009/2010 – prowadzenie dr Marek M. Tytko – 16 godzin, udział wzięło 54 studentów historii ze specjalności nauczycielskiej).

Program 10(129)
Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu
(w roku 2009 wykonano drugi etap projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej - wykonanie bibliografii zawartości oraz sporządzenie indeksów do numerów 251-289 „Tygodnika Mazowsze” oraz całości numerów czasopism: „Prawo i Bezprawie” i „Praworządność” – www.drugiobieg.info).

Program 11
Zginęli z rąk władzy ludowej
(pomoc w umieszczeniu tablicy pamiątkowej na murze więziennym przy ul. Montelupich w Krakowie upamiętniającej zamordowanych w tym więzieniu w latach 1945-1956 z powodów politycznych, ufundowanej z inicjatywy Krzysztofa Bzdyla)

Program 12(134)
Instytut Katyński w Polsce 1979-1989
(opracowanie i digitalizacja wybranych części archiwum)

Program 13(135)
Małopolski Szlak I Brygady Legionów Polskich 1914-1915
(opracowanie i wyznaczenie obiektów Małopolskiego Szlaku I Brygady Legionów Polskich – trasy: krakowska, beliniacka, nowosądecka i krzeszowicka)

Program 14(136)
Geneza Małopolski Obywatelskiej
(zebranie dokumentacji historycznej ilustrującej początki ruchu obywatelskiego i samorządowego w Małopolsce, digitalizacja dokumentów i uruchomienie strony internetowej: www.mko1989.info)

Program 15(137)
Ochotnicy na front! Krakowska młodzież szkolna i grono pedagogiczne krakowskich gimnazjów wobec walk o niepodległość w latach 1914-1921
(przeprowadzenie kwerendy archiwalnej dotyczącej udziału krakowskiej młodzieży szkolnej w konspiracji niepodległościowej początku XX wieku i czynie zbrojnym lat 1914-1920)

Program 16(138)
Muzeum "Solidarności"
(opracowanie szczegółowych założeń, scenariusza i planu ekspozycji oraz uruchomienie strony internetowej – www.solidar.pl)

Program 17(139)
Piknik 30-lecia. Wolni i Solidarni
Kraków, Pl. Szczepański 29 sierpnia 2010
(przygotowanie wystawy, akcja zbierania bibuły oraz informacji o Komisjach Zakładowych Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz Komitetach Obywatelskich)

Ad 3.

Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej 9658,74
Sprzedaż książek 3518,44
------------
13177,18
Koszty działalności gospodarczej 12078,58

Dochód działalności gospodarczej w 2010 r.: 1098,60 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (1098,60. - zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:
Uchwała nr 1 z 18 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji projektu: Geneza Małopolski Obywatelskiej, mającego na celu zebranie dokumentacji historycznej ilustrującej początki ruchu obywatelskiego i samorządowego w Małopolsce, uruchomienie strony internetowej oraz podjęciu digitalizacji zebranych obiektów.

Uchwała nr 2 z 12 lipca 2010 r. dotycząca o podjęcia współpracy ze Związkiem Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 przy wmurowaniu tablic upamiętniających zamordowanych w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie w latach 1945-1956 z powodów politycznych.

Uchwała nr 3 z 8 września 2010 r. dotycząca poszerzenia oferty w czytelni podręcznej Fundacji o publikacje dotyczące Kresów Wschodnich.

Uchwała nr 4 z 21 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania najstarszych wydawnictw znajdujących się w magazynie Fundacji do celów edukacyjnych.

Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2010 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 103610,00
Działalność nieodpłatna 47488,64
Przychody działalności gospodarczej: 13177,18
----------
Razem przychody w roku 2010: 164275,82 zł

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 103500,49
Działalność nieodpłatna 31119,00
Koszty administracyjne 24171,91
Koszty finansowe 448,01
Koszty działalności gospodarczej 12078,58
---------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2010: 171317,50 zł.

Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi (strata): 7041,69 zł

Ad 7.
a) W roku 2010 Fundacja CDCN zatrudniała 4 pracowników (3 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 71799 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 54200 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2010 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2010 r.: 13978,86 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2010: 5441,23 – zł – należności: 1959. - zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 58000 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS. W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została kontrola z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji (nie stwierdzono żadnych uchybień).

Prezes Fundacji: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 32556   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm