L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2019SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2019:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 52 dostawców (akcesje komputerowe: CDCN 2798-2849, obejmujące kilka tysięcy jednostek – materiały przygotowane do inwentaryzacji (częściowo skatalogowane).
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- druki drugiego obiegu, które przekazali m.in. z Krakowa:
Teresa Dańczyńska, Andrzeja Fischera, Agnieszka Gorczyca, Alicja i Artur Janiccy, Stanisław Kozieł, Mirosław Lewandowski, Józef Mroczek, Adam Świda (Ośrodek Badań Prasoznawczych), Paweł Turnał (drukarnia „Promienistych”), Teresa Walas, Maria Wit, Elżbieta Zechenter i Stanisław Żurowski;
oraz Grzegorz Hajdarowicz (z Warszawy), Aleksander Kamiński (z Myślenic) i Józef Kowalówka (z Pozowic);
- druki emigracyjne przekazane przez Tomasza Mianowicza i Stanisława Iskrę;
- książki i czasopisma przekazane przez Alicję Baluch, Bogdana Gancarza, ks. Józefa Kowalowa i Zofię Musielewicz-Norek.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Karta, Instytutem Pamięci Narodowej, Biblioteką Jagiellońską i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2019 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów. Realizowano bibliografii wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce, skupiono się całkowicie na tej części wydawnictw. Natomiast w komputerowej bazie danych druków ciągłych drugiego obiegu do końca 2019 r. zarejestrowano 4455 tytułów (jest to największy ze znanych zbiorów tego typu).


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2019 zbiory Fundacji udostępniano w Gabinecie Rara Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz czytelni Fundacji CDCN przy ul. Dunajewskiego 8 (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN).
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.


Wydawnictwa:

Program 4(180)
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, oprac. Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk i Adam Roliński, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 47
Zakończenie prac nad opracowaniem bibliografii krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej z lat 1976-1990 (w sumie zebrano informacje o 605 tytułach wydawanych lub drukowanych w Krakowie oraz 137 z Małopolski. Były to czasopisma, biuletyny, komunikaty i serwisy informacyjne publikowane przez struktury NSZZ „Solidarność”, NZS, KPN, FMW, LDPN, PPN i in. lub poszczególnych działaczy)


Program 5(188)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” nr 52-53 (w przygotowaniu).


Wystawy

Program 6(190)
Stulecie Święta Zjednoczenia Wojska 19 października 1919 r.
(wystawa organizowana wspólnie przez Miasto Kraków i Fundację CDCN)
Kraków, Pl. o. Adama Studzińskiego, 19 października - 19 listopada 2019;
kurator wystawy: Piotr Kalisz

Program 7(189)
„Solidarność” w historii Akademii Górniczo-Hutniczej
(wystawa organizowana wspólnie przez NSZZ "Solidarność" AGH i Fundację CDCN) Kraków, al. Mickiewicza 30, AGH w łączniku budynków A-0 i A-2, 30 października - 16 grudzień 2019;
kurator wystawy: Wojciech Marchewczyk

Program 8(191)
Lenin z Nowej Huty
(wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej i Fundację CDCN);
kurator wystawy: Andrzej Stawiarski; konsultacja: Piotr Fugiel; projekt graficzny i skład Paweł Zechenter


Inne programy:

Program 9(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej: 3.447,02 zł
sprzedaż wyeksploatowanych systemów wystawienniczych: 2.100,00 zł
sprzedaż książek: 1.347,02 zł


Koszty działalności gospodarczej: 3.447,02 zł
wartość sprzedanych książek i systemów wystawienniczych 3.447,02 zł

Dochód działalności gospodarczej w 2019 r. 0,00 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową: 0,00 zł


Ad 4.

Odpisy uchwał Zarządu:
Uchwała Zarządu Fundacji CDCN nr 1 z 15 marca 2019 r.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przygotowania wystawy z okazji stulecia uroczystości Zjednoczenia Armii Polskiej w Krakowie w roku 1919. W październiku tego roku na rynku w Krakowie nastąpiło symboliczne połączenie odrębnych do tej pory armii polskich pochodzenia legionowego, wielkopolskiego oraz francuskiego. W obecności dowódców: bryg. Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego i gen. Józefa Hallera nastąpiło wówczas połączenie w jedną Armię Polską.
Zarząd przedstawi szczegółowy projekt wystawy do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa z propozycją współorganizacji.
Obecni na posiedzeniu:
Tomasz Gąsowski, Adam Roliński, Andrzej Stawiarski i Stanisław Markowski
Protokołował: Adam Roliński Kraków 15.03.2019

Uchwała Zarządu Fundacji CDCN nr 2 z 5 października 2019 r.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wycofania pisma Zarządu FCDCN z 28 maja 2019 skierowanego do Rady Nadzorczej, dotyczącego zakończenia działalności Fundacji w roku 2020, z powodu braku perspektyw polepszenia sytuacji finansowej.
Jest to spowodowane bardzo dobrym przyjęciem opublikowanego przez FCDCN opracowania: Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, które sprawiło, że pojawiły się propozycje wsparcia nowych projektów ze strony Instytutu Pamięci Narodowej i NSZZ „Solidarność”.
Obecni na posiedzeniu:
Tomasz Gąsowski, Adam Roliński, Andrzej Stawiarski i Stanisław Markowski
Protokołował: Adam Roliński Kraków 5.10.2019

Uchwała Zarządu Fundacji CDCN nr 3 z 29 listopada 2019 r.
Zarząd Fundacji CDCN jednomyślnie przyjął uchwałę o podjęciu decyzji dotyczącej przedłożenia władzom Fundacji propozycji powiększenia liczby fundatorów Fundacji CDCN o ZR NSZZ „Solidarność” Małopolska.
Obecni na posiedzeniu:
Tomasz Gąsowski, Adam Roliński, Andrzej Stawiarski i Stanisław Markowski
Protokołował: Adam Roliński Kraków 29.11.2019


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2019 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Przychody z działalności statutowej: 131.180,06 zł

Działalność odpłatna 131.180,06 zł (płatne przelewem)

Przychody działalności gospodarczej: 3.447,02 zł (płatne przelewem)

Przychody z działalności operacyjne: 1.277,80 zł (płatne przelewem)
Przychody z operacji finansowych: 1,80 zł (płatne przelewem)

Razem przychody w roku 2019: 135.906,68 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 0,03%.


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych: 119.058,30 zł
Działalność odpłatna 107.112,46 zł
651,91 zł (płatne gotówką)
10.6460,55 zł (płatne przelewem)
Koszty administracyjne dz. statut. 11.945,84 zł
3.925,73 zł (płatne gotówką)
8.020,11 zł (płatne przelewem)
Koszty finansowe (dz. gosp.) 1.027,55 zł (płatne przelewem)
Koszty operacyjne (dz. gosp.) 503,97 zł (płatne przelewem)
Koszty działalności gospodarczej 3.447,02 zł (płatne przelewem)
--------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2019: 124.036,84 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 11.869,84 zł


Ad 7.
a) W roku 2019 Fundacja CDCN nie zatrudniała pracowników.
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom fundacji: 0,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło wynosiła:71.701,85 zł brutto w tym wynagrodzenie członków zarządu wyniosło 6.600,00 zł brutto (prawa autorskie).
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2019 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych.
Stan konta bieżącego na 31 XII 2019 r.: 56.680,27 zł. (Bank Śląski S.A., nr konta: 34 1050 1445 1000 0012 0322 1674) oraz gotówka w kasie: 1.103,25 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana). W 2019 roku Fundacja CDCN nie nabyła nowych środków trwałych.
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2019: 26.239,50 zł
(w tym: rozrachunki z tyt. VAT: 20.289,00 zł; rozrachunki budżetowe-PIT4R: 5.397,00 zł; rozrachunki z tytułu dostaw i usług: 553,50 zł), należności fundacji na 31 XII 2019: 955,16 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 11.4760,00 zł. Były to dwa projekty wystawiennicze:

1. Program 6(190) - Stulecie Święta Zjednoczenia Wojska 19 października 1919 r.
Przychód: 100000 zł. (netto: 81300,81) – koszty: 80589,88 - zysk: 710,93 zł.
2. Program 7(189) - „Solidarność” w historii Akademii Górniczo-Hutniczej
Koszt całości: 14760 zł. (netto: 12000) – koszty: 10726,50 - zysk: 1273,50 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.
Fundacja w 2019 roku składała deklarację VAT-7 kwartalnie, złożyła roczną deklarację PIT4 oraz PIT11 dla wszystkich osób, które pobierały wynagrodzenie z Fundacji.

Ad 10.
Fundacja CDCN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ad 11.
W roku 2019 Fundacja CDCN nie przyjmowała i nie dokonywała płatności gotówką o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro.

§ 3
W okresie sprawozdawczym, nie przeprowadzano kontroli.


Kraków 15 marca 2020

Tomasz Gąsowski, Adam Roliński, Stanisław Markowski, Andrzej Stawiarski
 DO GÓRY   ID: 56446   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm