L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2015SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2015:

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)


Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała przybytki (w znacznej większości dary) od 85 dostawców (akcesje komputerowe 2548-2633), obejmujące kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- publikacje emigracyjne przekazane przez Andrzeja Chudego z Londynu, w tym bardzo rzadkie wydawnictwa II Korpusu Polskiego (Sitwa. Zarys Wileńskiej Brygady Żubrów oraz roczniki czasopisma „Parada”),
- Archiwum Złoczowskie przekazane przez Romana Maćkówkę z Krakowa, będące zbiorem unikatowych fotografii, dokumentów i publikacji dotyczących Kresów południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Złoczowa, Stryja i Lwowa,
- zbiór 75 kaset wideo z lat 90. XX w. zawierających materiały kombatanckie zarejestrowane przez Jerzego Wesołowskiego żołnierza Batalionu Szturmowego AK,
- wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Małgorzatę Kotarbę (Biblioteka Solidarności Nauczycielskiej), Ewę Ziemblę, Adama Krawczyka i Bogusława Sonika (wszyscy z Krakowa) oraz Zbigniewa Nowickiego ze Szczecina,
- archiwalia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH w Krakowie przekazane przez Halinę Mytnik.
Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteką Jagiellońską, Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem Sieć Solidarności i Ośrodkiem Karta.


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2015 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu (druki zwarte i ciągłe, niezależnej filatelistyki (znaczki, karty i koperty poczty „Solidarności”) oraz plakaty i kalendarze w kilku formatach, opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie otrzymanych wcześniej materiałów.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2015 czytelni naukowej skorzystało 138 czytelników, którym udostępniono 702 woluminów rękopisów i wszystkich kategorii druków.
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.


Wydawnictwa:

Program 4(169)
Publikacje naukowe dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
m.in.:
Brzoza Czesław, Ludzie Brygady. Noty biograficzne oficerów i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Kraków 2015, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 45
„Najmniej jestem tam, gdzie jestem”. Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z okupowanej Warszawy i getta warszawskiego do córki Marii w Szwajcarii, wstęp, oprac. i komentarze Elżbieta Orman, Kraków 2015

Program 5(168)
„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego” Nr 46-47 - 2015 (czerwiec/grudzień)

Program6(167)
Piotr A. Kalisz, Oleandry. Kolebka Niepodległości
(drugie, rozszerzone i uzupełnione wydanie publikacji dot. Domu J. Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach)

Program 7(175)
Edward E. Nowak, Moja Solidarność. Lata 1980-1981 w Nowej Hucie, Kraków 2015 (wspomnienia działacza Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie)

Program 8(173)
OUN-UPA i zagłada Żydów, pod. red. Andrzeja A. Zięby (zbiór kilkudziesięciu artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących udziału nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Holokauście w czasie drugiej wojny światowej – w opracowaniu)


Wystawy

Program 9(170)
Narodziny "Solidarności" w środowiskach naukowych Krakowa 1980-1981
(wystawa z okazji 35-lecia powstania NSZZ "Solidarność")


Inne programy:

Program 10(150)
Muzeum „Solidarności”. Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ "Solidarność" (www.solidar.pl)
Czwarty rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
W ramach realizowanego projektu opracowywano i katalogowano wydawnictwa drugiego obiegu i wydawnictwa pozostałych obiegów związane z NSZZ „Solidarność”:
- katalogowanie druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu;
- katalogowanie druków dotyczących NSZZ "Solidarność" z obiegów: cenzurowanego, emigracyjnego i zagranicznego
- digitalizacja kolejnych 100 kaset magnetofonowych,
- katalogowanie i digitalizacja drugoobiegowych plakatów i kalendarzy z lat 1976-1990,
- katalogowanie muzealiów „solidarnościowych” (odznaki).

Program 11(143)
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich (IV etap)
W roku 2015 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 12 (165)
Działalność Obywatelskiego Komitetu na Rzecz Oleandrów monitorującego sprawy związane z procesem odzyskiwania przez Miasto Kraków historycznego budynku przedwojennego Związku Legionistów Polskich przy Al. 3 Maja 7 w Krakowie.

Program 13(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.

Program 14(171)
Krakowskie Przestrzenie Wolności
(opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego)

Program 15(174)
Organizacja spotkań z okazji 35. rocznicy powołania NSZZ „Solidarność”

Program 16(166)
Małopolska Lista Pamięci Ludzi Czynu Niepodległościowego od roku 1939
(gromadzenie informacji i upowszechnienie pamięci o ludziach związanych z walką o niepodległość Polski)


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 6.533,38
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 13.789,98
Sprzedaż antykwaryczna 503,10
Przychody finansowe 23,27
---------------
razem 20.849,73


Koszty działalności gospodarczej 16.172,89
Pozostałe koszty finansowe 450,46
Razem koszty dz. gosp. 16.623,35

Dochód działalności gospodarczej w 2015 r.: 4.226,38 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (4.226,38 zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 18 marca 2015 r. dotycząca organizacji wystawy „Narodziny „Solidarności” w środowiskach naukowych Krakowa 1980-1981” – wystawa z okazji 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Uchwała nr 2 z 24 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w statucie w związku z zamiarem rezygnacji przez Fundację ze statusu organizacji pożytku publicznego.

Uchwała nr 3 z 16 grudnia 2015 r. dotycząca konieczności kontynuacji programu „Muzeum Solidarności”.

Uchwała nr 4 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dalszych zasad finansowania Fundacji.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2015 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność nieodpłatna 312.667,92
Przychody działalności gospodarczej: 20.849,73
-------------
Razem przychody w roku 2015: 333.517,65 zł


Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność nieodpłatna 299.339,63
Koszty administracyjne dz. statut. 15.273,25
Koszty finansowe (dz. gosp.) 450,46
Koszty działalności gospodarczej 16.172,89
------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2015: 331.236,23 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 2.281,42 złAd 7.
a) W roku 2015 Fundacja CDCN zatrudniała 4 pracowników (3 i 1/4 etatu) (od 1.06.2015 2 i 1/4), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 61.200,00 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 73.450,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2015 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2015 r.: 30.784,56 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana).
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2015: 7.057,34 zł (w tym z tyt. podatku i ZUS: 5.559,96) – należności: 4.921,45 zł.


Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 261.991,86 zł.


Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.


Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 52608   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm