L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Sprawozdania \ Sprawozdanie z działalności Fundacji CDCN za rok 2013SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ROKU 2013:


Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska
Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457
Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901
Regon: 351472359
Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
Członek Zarządu: Stanisław Markowski
Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.
Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).


Ad 2
Programy ogólne:

Program 1
Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów
W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 93 przybytki (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 2373-2466, obejmujących kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.
Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:
- wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Piotra Czubę, Tomasza Gugałę (kolejna część biblioteki Wydawnictwa Myśli Nieinternowanych), Macieja Macha (m.in. 90 kaset kolportowanych w drugim obiegu), Krystynę Ryczaj-Marchewczyk, Agnieszkę Schoen, Stanisława Węca i Romana Włodka;
- wydawnictwa drugiego obiegu po prof. Marii Bobrownickiej, Kornelu Filipowiczu i Jacku Kajtochu
- materiały dotyczące czeskiego samizdatu przekazane przez Romana Laube z Pragi;
- publikacje dotyczące Kresów Wschodnich przekazane przez Ruszarda Hubisza i Lucynę Kulińską;
- dalszy ciąg Archiwum Tarnopolskiego przekazywanego przez Czesława Blicharskiego (nr 48-50).
- archiwum Duszpasterstwa Hutników w parafii na os. Szklane Domy w Krakowie-Nowej Hucie (opracowanie i wykonanie digitalizacji – depozyt w FCDCN)


Program 2
Opracowywanie pozyskanych nabytków
W roku 2013 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu (druki zwarte i ciągłe oraz znaczki poczty "Solidarności"), opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.


Program 3
Udostępnianie zbiorów
W roku 2013 czytelnię FCDCN odwiedziło 176 czytelników, którym udostępniono 983 woluminów rękopisów i wszystkich kategorii druków.
Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych.


Wydawnictwa:

B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 4(157)
„Sowiniec” Nr 42-43 - 2013 (czerwiec/grudzień) – numery zawierające m.in. artykuły dotyczące stanu technicznego i badań geodezyjnych kopca J. Piłsudskiego na Sowińcu oraz 150. rocznicy Powstania Styczniowego.


Inne programy:

Program 5(108)
Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl
Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad przygotowaniem indeksów: tytułowego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowanych w portalu.

Program 6(143)
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich
W roku 2013 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 7(156)
Głosy „Solidarności” (3) i ich prezentacja w internecie
Trzeci etap prac związanych z digitalizacją najważniejszych nagrań ze zgromadzonej w ostatnich latach obszernej kolekcji nagrań z lat 1977-1989 dotyczących działalności opozycji antykomunistycznej, głównie „solidarnościowej”. Digitalizacji poddano 120 kaset magnetofonowych – opisy nagrań zob. www.sowiniec.com.pl / Polska Solidarna / Archiwum fonograficzne) oraz udostępniono na stronie www.sowiniec.com.pl 120 fragmentów nagrań fonograficznych serii wydawniczych drugiego obiegu oraz kilkadziesiąt innych fragmentów (wydarzeń i pieśni).

Program 8(129)
Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu
W roku 2013 wykonano korekty indeksów osobowego i przedmiotowego projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej od 2009 roku.

Program 9(158)
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych przedsiębiorstw tworzących w latach 1980-1981 Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność"
W ramach programu realizowanego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wykonano:
- ustalono 27 tytułów czasopism zakładowych wydawanych w okresie IX 1980 – XII 1981 w zakładach przemysłowych połączonych w Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”;
- sporządzono bibliografię (stopień szczegółowości opisu trzeciego stopnia z rozbudowaną strefą uwag) dostępną pod adresem: www.drugiobieg.info (zakładka: Prasa Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”);
- opracowano i wypełniono 27 ankiet dotyczących czasopism Sieci;
- nagrano 21 relacji/wywiadów z następującymi członkami redakcji poszczególnych czasopism lub działaczami Sieci (do których zdołano dotrzeć);
- zdigitalizowano 3998 stron czasopism Sieci.

Program 10(150)
Muzeum „Solidarności”. Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ "Solidarność" (www.solidar.pl)
Drugi rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
W ramach realizowanego projektu opracowywano i katalogowano wydawnictwa drugiego obiegu i wydawnictwa emigracyjne związane z NSZZ "Solidarność".
- katalogowanie druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu;
- katalogowanie druków emigracyjnych dotyczących NSZZ "Solidarność";
- katalogowanie zagranicznych wycinków prasowych dot. NSZZ "Solidarność";
- katalogowanie znaczków niezależnej poczty ("Solidarności" i in.);
- digitalizacji poddano 130 kaset i taśm magnetofonowych (600 okładek kaset magnetofonowych), 5300 okładek druków zwartych drugiego obiegu oraz 1500 znaczków niezaleznej poczty.


Ad 3.
Działalność gospodarcza:

Przychody z działalności gospodarczej:
Sprzedaż licencji i udostępnienie ilustracji, skanowanie 6.471,07
Działalność wydawnicza, sprzedaż książek 10.469,83
Sprzedaż antykwaryczna 210,60
---------------
razem 17.151,50

Koszty działalności gospodarczej 15.831,37
Dochód działalności gospodarczej w 2013 r.: 1.320,13 zł

Osiągnięty zysk przeznaczono na działalność statutową (1.320,13 zł)


Ad 4.
Odpisy uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1 z 14 marca 2013 r. w sprawie przygotowania projektu badawczego: Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych przedsiębiorstw tworzących w latach 1980-1981 Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność, realizowanego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Uchwała nr 2 z 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania planowanych na rok 2014 przedsięwzięć Fundacji CDCN związanych ze 100 wymarszu I Kompanii Kadrowej.
Uchwała nr 3 z 25 października o podjęciu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej działań zmierzających do opracowania i opublikowania przekazanych do zbiorów Fundacji CDCN przez Mariana Kaletę ze Szwecji materiałów związanych z nielegalnym przerzutem do PRL w latach 1978-1988 maszyn poligraficznych dla niezależnych struktur opozycji antykomunistycznej.
Uchwała nr 4 z 12 listopada 2013 r. dotycząca powołania afiliowanego przy Fundacji CDCN Obywatelskiego Komitetu na Rzecz Oleandrów.


Ad 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W roku 2013 Fundacja CDCN uzyskała następujące przychody:

Działalność statutowa:
Działalność odpłatna 164.400,00
Działalność nieodpłatna 57.737,22
Przychody działalności gospodarczej: 17.151,50
-------------
Razem przychody w roku 2013: 239.313,32 zł

Ad 6.
Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych
Działalność odpłatna 115.905,59
Działalność nieodpłatna 21.324,60
Koszty administracyjne 36.763,75
Koszty finansowe
Koszty działalności gospodarczej 15.831,37
------------------------------------------------------------
Razem poniesione koszty w roku 2013: 189.825,31 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk): 49.488,01 zł


Ad 7.
a) W roku 2013 Fundacja CDCN zatrudniała 3 pracowników (2 i 1/4 etatu), pracującego zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej.
b) Łączna kwota wynagrodzeń + ZUS wypłaconych pracownikom fundacji: 52.159,68 zł.
c) Przedstawiciele Fundatorów oraz Zarząd za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.
d) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło: 72.580,00 zł.
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) W 2013 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych. Stan konta bieżącego na 31 XII 2013 r.: 53.429,43 zł.
g) Fundacja nie posiada obligacji oraz udziałów lub akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie posiada nabytych nieruchomości.
i) Pozostałe środki trwałe: ogółem wartość: (komputery, skanery, aparat fotograficzny cyfrowy - całkowicie zamortyzowana). Pozyskanie programów (Windows, Perfice Standart, Adobe) na ogólną wartość: 19.486,74 zł.
j) Zobowiązania fundacji na 31 XII 2013: 218,26 zł – należności: 12.118,15 zł.

Ad 8.
Wysokość środków pozyskanych na działalność zleconą przez podmioty państwowe i samorządowe: 90.000,00 zł.

Ad 9.
Fundacja CDCN nie posiada zaległości płatniczych z tytułu zobowiązań podatkowych, ani ZUS.

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski
Członek Zarządu: Adam Roliński
 DO GÓRY   ID: 52430   A: ar         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm